Search form

Hechos 11

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ ka̱sto̱ꞌon Pedro xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús

1Kúú ni̱ niꞌi̱ tóꞌon taꞌani apóstol xíꞌín dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús ndéi chí kuendá Judea ña̱ ni̱ ka̱ndísa dao ña̱yuu ko̱ kúú na̱ Israel to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios. 2Dá tá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku Pedro ñoo Jerusalén, dá ni̱ ka̱sáꞌá dána̱ni ñaá dao ta̱a, táꞌa̱n ra̱ kaá ña̱ miía̱n ndúsa̱ taꞌa̱nda̱ ñíi̱ ndidaá ta̱a kúú kuendá Jesús, 3ta kaá ra̱:

―¿Ndiva̱ꞌa ni̱ saꞌa̱n ní ni̱ ku̱ꞌu ní veꞌe ta̱a ko̱ ní táꞌa̱nda̱ ñii̱? Ta, ¿ndiva̱ꞌa ni̱ sa̱sáꞌan nduú ní xíꞌín rá?

4Dá ni̱ ka̱sáꞌá Pedro nákani ndiꞌi na ndi ki̱ꞌo ni̱ ndoꞌo na, ta kaá na̱:

5―Tá nákaa̱ yuꞌu̱ ñoo káꞌano naní Jope, ta xía̱n nani káꞌi̱n xíꞌín Ndios, ta kúú ni̱ naꞌa̱ na̱ iin ña̱ꞌa ndato noo̱í. Ta káaan táto̱ꞌon káa iin dáꞌo̱n chi̱káꞌano. Ta ndíko̱ táꞌan ndin komi̱ tito̱án. Dión káaan ni̱ nooan ni̱ kiian nda̱ induú káa. Ta ni̱ na̱xino̱a̱n nda̱ noo̱ iói̱. 6Dá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé va̱ꞌi inia̱n, kúú ni̱ xinii̱ ñóꞌo kíti̱ komi̱ saꞌa̱, xíꞌín kirí yukú dee̱n, xíꞌín kirí xíka ti̱xi, xíꞌín ndidaá ka̱ ni laa. 7Dá ni̱ sei̱do̱ꞌi tachi̱ iin na̱ ni̱ kaꞌa̱n: “Pedro, ndakuii̱n ndichi. Ta kaꞌání kirí xaa̱n, ta kaso̱n rí”, kaá na̱ xíꞌíi̱n. 8Dá ni̱ kaai̱: “Ko̱ó, tatá, chi̱ ko̱ óon taꞌon keí yuꞌu̱ ña̱ꞌa yako xíꞌín ña̱ ko̱ ió vii noo̱ Ndios”, ni̱ kaai̱ xíꞌín ná. 9Ta chí induú ni̱ kaꞌa̱n tuku tachi̱ ñoó xíꞌíi̱n: “Táꞌa̱n ña̱ ni̱ ndu̱vii Ndios, o̱ sa̱ chínaní taꞌon yoꞌáa̱n ña̱ kía̱n ña̱ yako”, kaáa̱n. 10Ta oni̱ taꞌándá ni̱ ndoꞌi dión. Dá ni̱ na̱ndió ko̱oan kuaꞌa̱n nóꞌa̱n induú.

11’Ta kúú mií hora daá ñóó ni̱ ka̱sáa̱ oni̱ ta̱a nándukú rá yuꞌu̱ veꞌe noo̱ sa̱ ioi̱. Ta ro̱ón kúú ra̱ ni̱ kii nda̱ ñoo Cesarea. 12Ta kúú ni̱ kaꞌa̱n na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios xíꞌíín ña̱ ná dáꞌa ni nakani kuáchi̱ inii̱ koꞌi̱n xíꞌín rá. Ta kúú ni̱ saꞌa̱n taꞌani ndin iño̱ ñani yo̱ yóꞌo xíꞌíín. Tá ni̱ saa̱ nduꞌu̱, dá ni̱ ku̱ꞌu ndu ini veꞌe ta̱a ñoó. 13Dá ni̱ na̱kani ra xíꞌín ndú ña̱ ni̱ xini ra̱ iin ángel ini veꞌe ra, ta ni̱ kaa ángel ñoó xíꞌín rá: “Tandaꞌá dao ta̱a ná koꞌo̱n ra̱ ñoo káꞌano Jope kuaka ra iin ta̱a naní Simón, ta̱ káꞌa̱n xíꞌín rá Pedro. 14Ta ro̱ón kúú ra̱ kasto̱ꞌon xíꞌón ndí ki̱án kánian keeón, dá ka̱ki miíón xíꞌín na̱ veꞌón no̱ó kua̱chi ndo̱”, kaá ángel xíꞌín rá. 15Tá ni̱ ka̱sáꞌí dánaꞌi̱ no̱ó ña̱yuu ñoó, kúú ni̱ na̱xino̱ Espíritu ii̱ Ndios dini̱ ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ na̱xino̱ na̱ dini̱ mií yó mií saꞌa̱. 16Nda̱ daá ví ni̱ ndi̱sáa̱ inii̱ ña̱ ni̱ kaꞌa̱n satoꞌo yo̱ Jesús: “Miía̱n ndaa̱ kíán ña̱ Juan ni̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ñaá xíꞌín ta̱kui̱í, tído ndoꞌó kúú na̱ kodo̱ ndúta̱ xíꞌín Espíritu ii̱.” 17Mií Ndios kúú na̱ ni̱ xi̱ꞌo Espíritu ii̱ ná no̱ó ña̱yuu ñoó táto̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo na Espíritu ii̱ ná noo̱ mií yó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndísa yó satoꞌo yo̱ Jesucristo. Sa̱ꞌá ño̱ó nda̱ni, ¿ndá yoo kúú yuꞌu̱ ña̱ ketéiin no̱ó ña̱ kóni̱ Ndios? ―kaá Pedro.

18Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo ra to̱ꞌon yóꞌo, ta kúú ni̱ sadi ra̱ yúꞌu̱ rá, ta kúú ko̱ ní dána̱ni ka̱ ra̱ Pedro. Nda̱á ni̱ ka̱sáꞌá rá kékáꞌano ra Ndios, ta kaá ra̱:

―Dá kía̱n nda̱ ña̱yuu ko̱ kúú na̱ Israel xíꞌo Ndios ña̱ nandikó iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée na, dá kasandaá na̱ niꞌi̱ ná ña̱ kataki chíchí ná ―kaá ra̱.

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ka̱ndísa kua̱ꞌá ña̱yuu ndéi ñoo Antioquía to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús

19Kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ kúú kuendá Jesús ni̱ xita̱ noo kuaꞌa̱n tá tiempo ni̱ saꞌání rá Esteban, chi̱ ni̱ ka̱sáꞌá kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín iin rá iin na. Ta dao no̱ón ni̱ kee kuaꞌa̱n nda̱ kuendá Fenicia. Ta dao ka̱ na̱ kuaꞌa̱n iin yúku̱ íin ini ta̱ñoꞌo̱ naní Chipre. Ta dao ka̱ na̱ ni̱ kiꞌin kuaꞌa̱n ñoo káꞌano naní Antioquía. Ta ko̱ ní dánaꞌa̱ na̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús noo̱ dao ka̱ ña̱yuu, sa̱va̱ꞌa no̱ó na̱ Israel vá ni̱ da̱náꞌa̱ na̱án. 20Tído tein na̱ kuendá Jesús ndéi ñoo Antioquía ñoó ñóꞌo dao na̱ ni̱ kii Chipre xíꞌín na̱ ni̱ kii ñoo Cirene. Ta na̱ yóꞌo kúú na̱ ni̱ ka̱sáꞌá dánaꞌa̱ no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa satoꞌo yo̱ Jesús. 21Ta kúú ni̱ chi̱ndeé nda̱ꞌo ñaá satoꞌo yo̱ Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó nda̱ni kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ ka̱ndísa ñaá, ta ni̱ nduu na kuendá satoꞌo yo̱ Jesús.

22Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo Jerusalén saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ kuu ñoo Antioquía, dá ni̱ ta̱ndaꞌá ná Bernabé kuaꞌa̱n na̱ ñoó. 23Tá ni̱ saa̱ na̱ ñoo ñoó, dá ni̱ xini na̱ ña̱ kée Ndios kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ mani̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó. Ta kúú ni̱ kadii̱ nda̱ꞌo ini Bernabé ñoó. Dá ni̱ kaꞌa̱n niꞌini na noo̱ ndidaá ña̱yuu ñoó ña̱ ndinoꞌo ini na̱ ná kandita ndaa̱ na̱ xíꞌín satoꞌo yo̱ Jesús.

24Ta Bernabé ñoó kúú iin ta̱a va̱ꞌa, ta̱ ni̱ na̱kutí xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios, ta kándéé káꞌano ini na̱ Jesús. Ta kúú kua̱ꞌá ka̱ ví ña̱yuu ni̱ nduu kuendá satoꞌo yo̱ Jesús ñoo ñoó.

25Tá ni̱ ndiꞌi yóꞌo, dá ni̱ kee Bernabé kuaꞌa̱n na̱ ñoo Tarso nándukú ná Saulo. Dá tá ni̱ na̱níꞌi̱ ñaá ná, dá ni̱ kee na ndáka ñaá ná kuaꞌa̱n na̱ ñoo Antioquía. 26Tá ni̱ saa̱ na̱ ñoó, dá ni̱ sa̱ ndei na xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús iin kuia̱ toon. Ta ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ no̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu. Ta ñoo Antioquía ñoó kúú noo̱ ni̱ ka̱sáꞌá ña̱yuu chínaní ná na̱ kúú kuendá Jesús, cristianos.

27Ta tein kuu̱ dáá ñóó ni̱ kee dao profeta ndéi ñoo Jerusalén kuaꞌa̱n na̱ ñoo Antioquía. 28Ta xía̱n ndéi na ñoó, dá ni̱ nda̱kuíi̱n ndichi iin ta̱a naní Agabo. Ta mií Espíritu ii̱ Ndios ni̱ kedaá xíꞌín rá, dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon ra xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús ña̱ koo iin tama̱ iin níí kúú no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, kaá ra̱.

Ta kúú miía̱n ndaa̱ kuiti ni̱ sa̱ io iin tama̱ tein tiempo ni̱ sa̱ neꞌe iin ta̱a naní Claudio choon káꞌano cháá ka̱. 29Dá ni̱ ka̱ndo̱o na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó ña̱ tandaꞌá ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo sáa̱ ndée̱ ná koꞌa̱n chindeé ná na̱ kúú kuendá Jesús ndéi chí kuendá Judea. 30Dión ni̱ kee na, dá ni̱ chi̱ndaꞌá náa̱n néꞌe Bernabé xíꞌín Saulo kuaꞌa̱n na̱ naki̱ꞌo naa̱n no̱ó na̱ sáꞌano kúú kuendá Jesús ndéi chí kuendá Judea.