Search form

Hechos 11:17

17Mií Ndios kúú na̱ ni̱ xi̱ꞌo Espíritu ii̱ ná no̱ó ña̱yuu ñoó táto̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo na Espíritu ii̱ ná noo̱ mií yó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndísa yó satoꞌo yo̱ Jesucristo. Sa̱ꞌá ño̱ó nda̱ni, ¿ndá yoo kúú yuꞌu̱ ña̱ ketéiin no̱ó ña̱ kóni̱ Ndios? ―kaá Pedro.