Search form

Hechos 12:11

11Nda̱ daá ví, dá ni̱ ka̱tóni̱ va̱ꞌa ini Pedro, dá ni̱ na̱kani ini na̱:

―Viti kía̱n ni̱ ka̱ndaa̱ inii̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti satoꞌo yo̱ Ndios kúú na̱ ni̱ chi̱ndaꞌá iin ángel ni̱ kii na ni̱ da̱káki na yó noo̱ ndáꞌa̱ Herodes xíꞌín noo̱ ndidaá kúú ña̱ꞌa kini katoó na̱ Israel kee na xíꞌá ―káꞌán ná kuaꞌa̱n na̱.