Search form

Hechos 12:7

7Ta kúú iin kuití vá ni̱ ka̱sáa̱ iin ángel ni̱ kii noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios. Ta kúú ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa iin níí kúú ini veꞌe ka̱a ñoó. Dá ni̱ da̱ka̱ndá na̱ díi̱n Pedro noo̱ kánduꞌu̱ ná. Dá ni̱ ndoto na. Dá ni̱ kaa ángel ñoó xíꞌín ná:

―Ndako̱o kíi̱.

Tá ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, kúú ni̱ kue̱i va cadena ndíko̱ ndáꞌa̱ ná.