Search form

Hechos 12:8

8Dá ni̱ kaa taꞌani ángel ñoó:

―Nakató ña̱ ndíko̱ ti̱són xaa̱n. Ta naku̱ꞌu ndiso̱n ―kaá na̱.

Dá ni̱ kee Pedro dión. Dá ni̱ kaa ángel ñoó xíꞌín ná:

―Na̱ndii kotóo̱n, ta karkaa yuꞌu̱. Nakíi̱, ná koꞌo̱.