Search form

Hechos 13:10

10dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¡Ta̱a to̱ꞌón, ta̱ kini, de̱ꞌe ña̱ uꞌu̱ va kúú yoꞌó, ta xiní uꞌu̱ yo̱ꞌó ndidaá kúú ña̱ ndaa̱! ¿Ndá oon ví dánkoo yoꞌó ña̱ to̱ꞌón chiꞌón tein to̱ꞌon ndaa̱ Ndios?