Search form

Hechos 13:11

11Ta viti kía̱n ve̱i satoꞌo yo̱ Ndios dándóꞌo na yo̱ꞌó, chi̱ o̱ kátu̱u ka̱ noo̱o̱n, ta o̱ ko̱ní ka̱ yo̱ꞌó ña̱ tóo̱n ndi̱ndii cháá tiempo ―kaá Pablo xíꞌín rá.

Ta kúú vitíꞌón vá ni̱ na̱kuíi̱n naá noo̱ rá. Kúú ni̱ kukuaa vá rá. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá xíonoo ra ndúkú rá ndá yoo katiin ndaa ñaá koꞌo̱n ra̱.