Search form

Hechos 13:13

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ iin ñoo naní Antioquía, ña̱ nákaa̱ chí kuendá Pisidia

13Dá ni̱ kaa Pablo xíꞌín ta̱a néꞌe táꞌan xíꞌín ná ñoó ini iin barco ñoo Pafos ñoó, dá ni̱ kiꞌin na kuaꞌa̱n na̱ ñoo naní Perge, ña̱ nákaa̱ kuendá Panfilia diꞌa. Tído tá ni̱ saa̱ na̱ ñoo ñoó, dá ni̱ da̱nkoo ñaá Juan. Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá ñoo Jerusalén.