Search form

Hechos 13:4

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱náꞌa̱ Bernabé xíꞌín Saulo chí kuendá Chipre

4Ta mií Espíritu ii̱ Ndios ndáka Bernabé xíꞌín Saulo kuaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ xino̱ na̱ ñoo naní Seleucia. Ta ñoó ni̱ kaa na iin barco, dá ni̱ kiꞌin na kuaꞌa̱n na̱ iin yúku̱ íin ini ta̱ñoꞌo̱ naní Chipre.