Search form

Hechos 13:41

41Kueídóꞌo ndoꞌó, na̱ kédi̱ki ndaa to̱ꞌon káꞌi̱n.

Naá iní ndo̱ kande̱ꞌé ndó ña̱ kéei, ta ndañóꞌó kíi̱ ndo̱ noo̱í.

Dá chi̱ koꞌi̱n keei iin ña̱ káꞌano tein kuu̱ ndéi ndó.

Tído o̱ kándísa taꞌon ndóa̱n, va̱ꞌará ná koo iin yoo nakani xíꞌín ndó sa̱ꞌán.

Dión kaáa̱n ―kaá Pablo.