Search form

Hechos 13:47

47Chi̱ diꞌa ni̱ saꞌanda satoꞌo yo̱ Ndios choon noo̱ ndúꞌu̱, ta kaá na̱:

Tandaꞌá yuꞌu̱ yo̱ꞌó koꞌo̱n kakuuón ña̱ tóo̱n noo̱ ndidaá ña̱yuu ko̱ kúú na̱ Israel,

dá ni̱ꞌí ña̱yuu ndéi noo̱ xíká cháá ka̱ ñayuú yóꞌo ndi kee na ka̱ki na no̱ó kua̱chi na̱.