Search form

Hechos 14:24

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱ndió ko̱o Pablo xíꞌín Bernabé kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná ñoo Antioquía

24Tá ni̱ ya̱ꞌa na chí kuendá Pisidia, dá ni̱ saa̱ na̱ chí Panfilia diꞌa.