Search form

Hechos 15

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱taka na̱ ndío choon sa̱ꞌá na̱ kúú kuendá Jesús

1Kúú ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱a ni̱ kii chí kuendá Judea diꞌa. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá dánaꞌa̱ ra̱ no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó, ta kaá ra̱:

―Tá ná o̱ táꞌa̱nda̱ ñíi̱ ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo saꞌándá ley Moisés choon, dá kía̱n o̱ níꞌi̱ taꞌon ndó ña̱ ka̱ki ndó no̱ó kua̱chi ndo̱ ―kaá ra̱.

2Ta Pablo xíꞌín Bernabé kúú na̱ ni̱ nda̱kuei, ta de̱én nda̱ꞌo ni̱ ka̱sáꞌá chídáó táꞌan na xíꞌín ta̱a ñoó sa̱ꞌá ña̱ dánaꞌa̱ ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱ndo̱o na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó ña̱ koꞌo̱n Pablo xíꞌín Bernabé ñoo Jerusalén xíꞌín dao ka̱ na̱ kúú kuendá na̱, dá ná ndatóꞌón ná sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo xíꞌín na̱ kúú apóstol, xíꞌín na̱ sáꞌano ndéi ñoo Jerusalén. 3Dá ni̱ chi̱ndaꞌá ñaá na̱ kúú kuendá Jesús ñoó kuaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ ya̱ꞌa na kuendá Fenicia xíꞌín Samaria. Dá ni̱ na̱kani na xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ ko̱ kúú na̱ Israel ni̱ nduu kuendá Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kadii̱ nda̱ꞌo ini ña̱yuu ñoó tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini na̱ ña̱ dión ni̱ kuu.

4Dá tá ni̱ saa̱ na̱ ñoo Jerusalén, dá ni̱ na̱tiin va̱ꞌa ñaá na̱ kúú apóstol, xíꞌín na̱ sáꞌano xíꞌín dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó. Dá ni̱ ka̱sáꞌá Pablo xíꞌín Bernabé nákani na saꞌa̱ ndidaá kúú ña̱ꞌa ni̱ kee Ndios xíꞌín ná no̱ó ni̱ saꞌa̱n na̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel. 5Tído dao ta̱ fariseo, táꞌa̱n ra̱ kándísa Jesús, ni̱ na̱kui̱ta ndichi. Dá ni̱ kaa ra̱:

―Miía̱n ndúsa̱ kánian taꞌa̱nda̱ ñíi̱ ndidaá ta̱a ko̱ kúú ta̱ Israel ni̱ nduu kuendá Jesús, ta kánian kaꞌanda yo̱ choon noo̱ rá ña̱ ná kee ra choon saꞌándá ley Moisés ―kaá ra̱.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Pedro ña̱ ka̱ki yó saꞌa̱ iin tóꞌón dini̱ ña̱ kándéé iní yo̱ Jesús

6Dá ni̱ na̱taka na̱ kúú apóstol ñoó xíꞌín na̱ sáꞌano, dá keyíko̱ na̱ choon yóꞌo. 7Ta kúú ni̱ kukáni̱ vá ndátóꞌón táꞌan na sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo. Dá ni̱ nda̱kuíi̱n ndichi Pedro, dá ni̱ kaa na̱:

―Ñani, sa̱ náꞌá vá mií ndó ña̱ sa̱ naꞌá cháá ka̱ va ni̱ ka̱xi Ndios yuꞌu̱ ña̱ dánaꞌi̱ to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel. Ta kúú ni̱ ka̱ndísa ñaá ná. 8Ta mií Ndios, na̱ náꞌá ndi ndáa nío̱ ndidaá kúú ña̱yuu, no̱ón kúú na̱ ni̱ da̱náꞌa̱ noo̱ yo̱ ña̱ nátaꞌan ini na̱ xiní na̱ ña̱yuu ko̱ kúú na̱ Israel, chi̱ ni̱ xi̱ꞌo na Espíritu ii̱ ná no̱ó ña̱yuu ñoó táto̱ꞌon ni̱ kee na xíꞌín mií yó. 9Chi̱ táto̱ꞌon ni̱ kee na xíꞌín yó, ki̱ꞌo dión taꞌani ni̱ kee na xíꞌín ná, chi̱ ni̱ ndu̱vii na nío̱ ná sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní na̱ Jesús. 10Ta viti, ¿ndiva̱ꞌa káꞌán ndó kee yó iin ña̱ꞌa ko̱ nátaꞌan ini Ndios keeá? ¿Ndiva̱ꞌa kátoó ndo̱ chinóo ndó choon kuáchi̱ yóꞌo sata̱ na̱ kúú kuendá Jesús, chi̱ ni na̱ sáꞌano veꞌe yó ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá, ta ni mií yó ko̱ ní kándeé kee choon saꞌándáa̱n? 11Chi̱ kándísa yó ña̱ ni̱ ka̱ki oon ni na yó no̱ó kua̱chio̱ sa̱ꞌá ña̱ mani̱ ni̱ kee satoꞌo yo̱ Jesús saꞌa̱ yo̱. Ta dión taꞌani ndóꞌo na̱ ko̱ kúú na̱ Israel ―kaá Pedro.

12Ta kúú tádi̱ óon ndéi ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó seídóꞌo na ña̱ nákani Bernabé xíꞌín ña̱ nákani Pablo sa̱ꞌá ña̱ꞌa náꞌano xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ꞌa ndato ni̱ kee Ndios xíꞌín ná tein ña̱yuu ko̱ kúú na̱ Israel.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jacobo

13Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱, dá ni̱ kaa Jacobo:

―Ñani, kueídóꞌo ndó to̱ꞌon koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó. 14Simón Pedro kúú na̱ ni̱ na̱kani táto̱ꞌon ni̱ kee Ndios ni̱ kemáni̱ ná na̱ ko̱ kúú na̱ Israel taꞌándá mií no̱ó. Chi̱ tein mií ná ni̱ ka̱xi Ndios dao na, dá kakuu na ña̱yuu na̱. 15Ta ña̱ yóꞌo kía̱n nákiꞌin táꞌan xíꞌín ña̱ ni̱ taa profeta, chi̱ diꞌa kaáa̱n:

16Tá ni̱ ndiꞌi, dá nandió ko̱o tuku yuꞌu̱ keei táto̱ꞌon ni̱ sa̱ io tá sa̱ da̱ndáki rey David,

chi̱ sa̱ ni̱ naá vá no̱ó ni̱ da̱ndáki na.

Tído koꞌo̱n tuku yuꞌu̱ nduva̱ꞌi no̱ó ni̱ sa̱ da̱ndáki na,

táto̱ꞌon kée ña̱yuu ndúva̱ꞌa na iin veꞌe ni̱ koon.

17Dión, dá kía̱n kasáꞌá dao ka̱ ña̱yuu nandukú ná yuꞌu̱,

chi̱ na̱ ko̱ kúú na̱ Israel, táꞌa̱n na̱ ni̱ kasa̱ndaá ni̱ seídóꞌo to̱ꞌin,

no̱ón kúú na̱ kasáꞌá nandukú yuꞌu̱.

18Dión ni̱ kaa satoꞌo yo̱ Ndios, na̱ ni̱ xi̱ꞌo ña̱ kía̱n kanaꞌá yó sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo nda̱ rá sa̱ naꞌá vá.

19’Dión kaáa̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó kaá yuꞌu̱ ña̱ ná dáꞌa ni chinóo yó iin choon kuáchi̱ sa̱tá na̱ ko̱ kúú na̱ Israel, táꞌa̱n na̱ ni̱ nduu kuendá Ndios. 20Va̱ꞌa ka̱a̱n diꞌa ná taa yóa̱n kaꞌa̱ xíꞌín ná ña̱ ná o̱ sa̱ ke̱í ka̱ na̱ ko̱ño kíti̱ ni̱ doko̱ ña̱yuu no̱ó yoko̱, ta ná o̱ sa̱ kée ka̱ na̱ kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú ñadiꞌí na̱ o yíi̱ ná, ta ná o̱ sa̱ ke̱í ka̱ na̱ ko̱ño iin kíti̱ ko̱ ní xita̱ nii̱, ta ni nii̱ ri̱ ná o̱ sa̱ ke̱í ka̱ na̱. 21Chi̱ nda̱ rá sa̱ naꞌá vá, ta nda̱ viti ndéi ta̱a iin rá iin ñoo dánaꞌa̱ ra̱ ley Moisés. Ta káꞌi raa̱n ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo miíá iin rá iin kuu̱ kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱ ―kaá Jacobo.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ taa na noo̱ iin tuti, ni̱ ta̱ndaꞌá náa̱n kuaꞌa̱n no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel

22Dá ni̱ ka̱ndo̱o na̱ kúú apóstol ñoó xíꞌín na̱ sáꞌano xíꞌín dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús ña̱ ka̱xi na dao ta̱a kuendá mií ná, dá tandaꞌá ñaá ná koꞌo̱n na̱ ñoo Antioquía xíꞌín Pablo xíꞌín Bernabé. Dá ni̱ ka̱xi na Judas, táꞌa̱n na̱ káꞌa̱n xíꞌín ná Barsabás, xíꞌín iin ta̱a naní Silas, chi̱ ndi nduú ta̱a yóꞌo kúú na̱ ndíta no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús. 23Dá ni̱ xi̱ꞌo na iin tuti noo̱ ná, táꞌa̱n ña̱ káꞌa̱n diꞌa:

“Nduꞌu̱, na̱ kúú apóstol, xíꞌín na̱ sáꞌano, xíꞌín dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús, nduꞌu̱ kúú na̱ táa tuti yóꞌo ko̱saa̱a̱n noo̱ ndo̱ꞌó, na̱ kúú kuendá Jesús, ndoꞌó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel ndéi ñoo Antioquía, xíꞌín ndoꞌó, na̱ ndéi chí kuendá Siria diꞌa, xíꞌín ndoꞌó, na̱ ndéi Cilicia. Ná kandei va̱ꞌa ndó. 24Ni̱ niꞌi̱ tóꞌon nduꞌu̱ ña̱ tein mií ndú yóꞌo ni̱ kana dao ta̱a ko̱saa̱ noo̱ ndéi ndó, tído ko̱ ta̱ꞌón nduꞌu̱ kúú ra̱ ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ rá. Chi̱ dátaꞌán ra̱ ndo̱ꞌó xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ ra̱, ta dánaá ini ra̱ ndó, ta saꞌándá ra̱ choon noo̱ ndo̱ ña̱ taꞌa̱nda̱ ñíi̱ ndo̱, ta kéndúsa̱ ra̱ xíꞌín ndó ña̱ kee ndó ndidaá choon saꞌándá ley Moisés. 25Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱ndo̱o ndu ña̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ná tandaꞌá ndú dao ta̱a ndéi tein ndu yóꞌo ko̱saa̱ na̱ noo̱ ndéi ndó. Ta saa̱ dáó ná xíꞌín ñani mani̱ yo̱ Bernabé xíꞌín Pablo, 26táꞌa̱n na̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo mií ña̱ ndoꞌo naní na̱ saꞌa̱ satoꞌo yo̱ Jesucristo. 27Sa̱ꞌá ño̱ó tándaꞌá ndú Judas xíꞌín Silas ko̱saa̱ na̱ nakani ndiꞌi na sa̱ꞌá to̱ꞌon ni̱ taa ndu noo̱ tuti yóꞌo xíꞌín ndó. 28Chi̱ nátaꞌan ini Espíritu ii̱ Ndios, ta ki̱ꞌo dión kándaa̱ ini ndu̱ ña̱ ko̱ kánian chinóo ndu choon kuáchi̱ sata̱ ndo̱. Sa̱va̱ꞌa ña̱ kánian kee ndó kía̱n kaáa̱n diꞌa: 29o̱ sa̱ ke̱í ka̱ ndo̱ ko̱ño kirí ni̱ doko̱ ña̱yuu no̱ó yoko̱. Ta ni o̱ sa̱ ke̱í ka̱ ndo̱ nii̱ ri̱, ni ko̱ño kirí ko̱ ní xita̱ nii̱, ta o̱ sa̱ kée ka̱ ndo̱ kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú ñadiꞌí ndo̱ o yíi̱ ndo̱. Tá seídóꞌo ndó choon yóꞌo, dá kía̱n va̱ꞌa kee ndó. Ndios ná koo xíꞌín ndó.”

Dión káꞌa̱n tuti ni̱ taa na ñoó. 30Dá ni̱ kee ta̱a ni̱ xio choon ñoó kuaꞌa̱n na̱ ñoo Antioquía. Tá ni̱ saa̱ na̱ ñoó, dá ni̱ ndi̱tútí ná ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo na tuti ñoó noo̱ ná. 31Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌi naa̱n, kúú ni̱ kadii̱ nda̱ꞌo ini na̱ saꞌa̱ ndidaá kúú ta̱ndeé iní xíꞌo ña noo̱ ná. 32Ta Judas xíꞌín Silas ñoó kúú profeta, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xi̱ꞌo na ta̱ndeé iní no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús, ta xíꞌín kua̱ꞌá nda̱ꞌo to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n niꞌini ra noo̱ ná.

33Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱ ndei na cháá tiempo ñoo ñoó, dá ni̱ chi̱ndaꞌá ñaá na̱ kúú kuendá Jesús kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná, ta ni̱ xika̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ ná. Dá ni̱ na̱ndió kuéi na kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná ñoo Jerusalén noo̱ ndéi na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ni̱ saꞌa̱n na̱. 34Tído ni̱ chi̱kaa̱ ini Silas ña̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ná kando̱o na ñoó. 35Ta ni̱ ka̱ndo̱o taꞌani Pablo xíꞌín Bernabé ni̱ sa̱ ndei na ñoo Antioquía ñoó, ta ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ to̱ꞌon satoꞌo yo̱ Jesús. Ta kua̱ꞌá ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús sa̱ chi̱ndeé táꞌan xíꞌín ná sa̱ ka̱sto̱ꞌon na to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús xíꞌín ña̱yuu.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ taꞌa̱nda̱ táꞌan Pablo xíꞌín Bernabé

36Dá tá ni̱ ya̱ꞌa cháá kuu̱, dá ni̱ kaa Pablo xíꞌín Bernabé:

―Ná koꞌo̱n tukuó korniꞌini yó na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ndidaá ni ñoo no̱ó ni̱ saꞌa̱n yo̱ ni̱ da̱náꞌa̱ yo̱ to̱ꞌon satoꞌo yo̱ Jesús, dá ná kandaa̱ ini yo̱ ndi ndóꞌo na ―kaá Pablo.

37Dá ni̱ kaꞌán Bernabé kandaka na Juan, táꞌa̱n ra̱ káꞌa̱n xíꞌín ná Marcos, koꞌo̱n ra̱. 38Tído ko̱ ní xíin taꞌon Pablo kandaka na ra̱ koꞌo̱n ra̱, chi̱ ni̱ da̱nkoo va ñaá rá kuendá Panfilia, ta ko̱ ní xíonoo ka̱ ra̱ xíꞌín ná noo̱ choon Ndios. 39Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní nákiꞌin táꞌan taꞌon to̱ꞌon no̱ó ni̱ nda̱tóꞌón Bernabé xíꞌín Pablo, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ taꞌa̱nda̱ táꞌan na. Dá ni̱ kee Bernabé ndáka na Marcos kuaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ kaa na ini barco kuaꞌa̱n na̱ Chipre.

40Dá ni̱ na̱taꞌan ini Pablo ña̱ koꞌo̱n na̱ xíꞌín Silas. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá na̱ kúú kuendá Jesús noo̱ ndáꞌa̱ satoꞌo yo̱ Ndios ña̱ ná chindeé ñaá ná no̱ó koꞌo̱n na̱. 41Dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱. Ta ni̱ ya̱ꞌa na chí kuendá Siria xíꞌín Cilicia, ta sá káꞌa̱n niꞌini na no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó kuaꞌa̱n na̱.