Search form

Hechos 15:16

16Tá ni̱ ndiꞌi, dá nandió ko̱o tuku yuꞌu̱ keei táto̱ꞌon ni̱ sa̱ io tá sa̱ da̱ndáki rey David,

chi̱ sa̱ ni̱ naá vá no̱ó ni̱ da̱ndáki na.

Tído koꞌo̱n tuku yuꞌu̱ nduva̱ꞌi no̱ó ni̱ sa̱ da̱ndáki na,

táto̱ꞌon kée ña̱yuu ndúva̱ꞌa na iin veꞌe ni̱ koon.