Search form

Hechos 15:22

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ taa na noo̱ iin tuti, ni̱ ta̱ndaꞌá náa̱n kuaꞌa̱n no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel

22Dá ni̱ ka̱ndo̱o na̱ kúú apóstol ñoó xíꞌín na̱ sáꞌano xíꞌín dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús ña̱ ka̱xi na dao ta̱a kuendá mií ná, dá tandaꞌá ñaá ná koꞌo̱n na̱ ñoo Antioquía xíꞌín Pablo xíꞌín Bernabé. Dá ni̱ ka̱xi na Judas, táꞌa̱n na̱ káꞌa̱n xíꞌín ná Barsabás, xíꞌín iin ta̱a naní Silas, chi̱ ndi nduú ta̱a yóꞌo kúú na̱ ndíta no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús.