Search form

Hechos 15:24

24Ni̱ niꞌi̱ tóꞌon nduꞌu̱ ña̱ tein mií ndú yóꞌo ni̱ kana dao ta̱a ko̱saa̱ noo̱ ndéi ndó, tído ko̱ ta̱ꞌón nduꞌu̱ kúú ra̱ ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ rá. Chi̱ dátaꞌán ra̱ ndo̱ꞌó xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ ra̱, ta dánaá ini ra̱ ndó, ta saꞌándá ra̱ choon noo̱ ndo̱ ña̱ taꞌa̱nda̱ ñíi̱ ndo̱, ta kéndúsa̱ ra̱ xíꞌín ndó ña̱ kee ndó ndidaá choon saꞌándá ley Moisés.