Search form

Hechos 15:36

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ taꞌa̱nda̱ táꞌan Pablo xíꞌín Bernabé

36Dá tá ni̱ ya̱ꞌa cháá kuu̱, dá ni̱ kaa Pablo xíꞌín Bernabé:

―Ná koꞌo̱n tukuó korniꞌini yó na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ndidaá ni ñoo no̱ó ni̱ saꞌa̱n yo̱ ni̱ da̱náꞌa̱ yo̱ to̱ꞌon satoꞌo yo̱ Jesús, dá ná kandaa̱ ini yo̱ ndi ndóꞌo na ―kaá Pablo.