Search form

Hechos 16:17

17Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá tadiꞌí yóꞌo tákaa xi Pablo xíꞌín nduꞌu̱ ve̱i xi, ta káyuꞌú xí:

―¡Ta̱a yóꞌo kúú ra̱ kéchóon noo̱ Ndios, na̱ kómí ndidaá táꞌa̱n choon! Ta dánaꞌa̱ ra̱ no̱ó ña̱yuu ndi kee na ka̱ki na no̱ó kua̱chi na̱ ―kaá xi̱.