Search form

Hechos 17:16

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ káa̱ Pablo iin ñoo naní Atenas

16Ta nani ndáti Pablo kasaa̱ Silas xíꞌín Timoteo, kúú ni̱ kixian ni̱ ku̱ndaꞌí nda̱ꞌo ini na̱, chi̱ ni̱ xini na̱ ña̱ iin níí kúú ñoo ñoó kándodó yoko̱ ndáño̱ꞌo na.