Search form

Hechos 17:18

18Dá ni̱ da̱ndíchi̱ táꞌan na xíꞌín dao ka̱ ta̱a dákuáꞌa ña̱ dánaꞌa̱ ta̱ kúú kuendá epicúreo, xíꞌín dao ka̱ ta̱a dákuáꞌa ña̱ dánaꞌa̱ ta̱ kúú kuendá estoico. Dá ni̱ kaa ro̱ón:

―¿Ndi kóni̱ kaa to̱ꞌon káꞌa̱n ta̱a káni̱ téí káꞌa̱n yóꞌo?

Dá ni̱ kaa dao ka̱ ra̱:

―Kándaa̱ ini nduꞌu̱ ña̱ xíonoo ra káꞌa̱n ra̱ saꞌa̱ dao ka̱ ndios.

Dión ni̱ kaa ra̱ chi̱ xíonoo Pablo káꞌa̱n na̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús, ta káꞌa̱n na̱ ña̱ nataki na̱ ni̱ xiꞌi̱.