Search form

Hechos 17:19

19Dá ndáka ra Pablo ni̱ saa̱ ra̱ iin xíán noo̱ naní Areópago, noo̱ nátaka ta̱a ndátóꞌón rá. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Á kee ní ña̱ mani̱ kasto̱ꞌon ní xíꞌín nduꞌu̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon sa̱á dánaꞌa̱ ní?