Search form

Hechos 18:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ io Pablo ñoo naní Corinto

1Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ keta Pablo ñoo Atenas. Dá ni̱ kiꞌin na kuaꞌa̱n na̱ ñoo káꞌano naní Corinto.