Search form

Hechos 18:12

12Ta nani nákaa̱ ta̱a naní Galión néꞌe ra choon kuendá Acaya yóꞌo, kúú iin nóó ni̱ nda̱tóꞌón ta̱a Israel kendava̱ꞌa ra xíꞌín Pablo. Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ tiin ñaá rá ndáka ra kuaꞌa̱n ra̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon.