Search form

Hechos 18:13

13Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Galión ñoó:

―Ta̱a yóꞌo kúú ra̱ xíonoo dákaꞌa̱n kue̱ꞌé ña̱yuu, dá ná dáꞌa ni kandaño̱ꞌo na Ndios táto̱ꞌon ki̱ꞌo saꞌándá ley Moisés choon ―kaá ra̱.