Search form

Hechos 18:18

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱ndió ko̱o Pablo ñoo Antioquía

18Ta kúú kuaꞌa̱ ii̱ vá kuu̱ ni̱ ka̱ndo̱o Pablo ni̱ sa̱ io na̱ ñoo Corinto ñoó. Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kaꞌa̱n na̱ ndisáꞌán xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó. Dá ni̱ tiin na iin barco. Dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ chí kuendá Siria diꞌa. Ta kuaꞌa̱n taꞌani Priscila xíꞌín Aquila xíꞌín ná. Tído tá ko̱ ñáꞌa̱ kee na koꞌo̱n na̱, dá ni̱ da̱tá táꞌí Pablo dini̱ ná noo̱ naní Cencrea, dá xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ ka̱ndo̱o na xíꞌín Ndios.