Search form

Hechos 18:2

2Tá ñoó ni̱ na̱kiꞌin táꞌan na xíꞌín iin ta̱ Israel naní Aquila, ra̱ ni̱ kaki kuendá Ponto. Ta du̱ú ni̱ ka̱sáa̱ va ra ni̱ kii ra kuendá Italia xíꞌín ñadiꞌí ra̱, ñá naní Priscila, chi̱ ta̱a néꞌe choon káꞌano naní Claudio kúú ra̱ ni̱ saꞌanda choon ña̱ ná kankuei ndidaá kúú na̱ Israel ñoo Roma koꞌo̱n na̱ kandei na dao ka̱ xíán. Dá ni̱ kee Pablo kuaꞌa̱n na̱ veꞌe noo̱ ndéi na ñoó.