Search form

Hechos 19:34

34Tído tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ña̱yuu ñoó ña̱ ta̱ Israel kúú Alejandro ñoó, dá ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú ndidaá kúú ná táto̱ꞌon uu̱ ka̱ hora, dá kaá na̱:

―¡Na̱ ndáya̱ꞌi nda̱ꞌo kúú Diana, táꞌa̱n na̱ ndáño̱ꞌo yóó, na̱ ñoo Éfeso yóꞌo! ―kaá na̱.