Search form

Hechos 2

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱kutí na̱ kúú kuendá Jesús xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios

1Tá ni̱ kasa̱ndaá víko̱ naní Pentecostés, ndéi tútí ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús ini iin veꞌe. 2Ta kúú iin kuití vá ni̱ ni̱ꞌi iin níí kúú ini veꞌe noo̱ ndéi na ñoó ni̱ kee iin ña̱ꞌa ni̱ kii chí induú, ta kíán táto̱ꞌon iin tachi̱ dée̱n. 3Dá ni̱ ka̱sáa̱ ña̱ ndéꞌé táto̱ꞌon ndéꞌé ñoꞌó ita̱. Dá ni̱ na̱xino̱a̱n dini̱ iin rá iin na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó. 4Ta kúú ndidaá kúú ná ni̱ na̱kutí xíꞌín na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios. Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá iin rá iin na káꞌa̱n na̱ dao ka̱ yúꞌu̱, táꞌa̱n ña̱ ni̱ niꞌi̱ ná noo̱ Espíritu ii̱ Ndios.

5Ta ñoo Jerusalén ñoó ndéi na̱ Israel ni̱ kii na ndidaá nación ñóꞌo ñayuú yóꞌo, ta ndíta ndaa̱ na̱ xíꞌín choon Ndios. 6Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo ña̱yuu yóꞌo ña̱ ni̱ ni̱ꞌi, dá ni̱ na̱taka na̱ no̱ó ndéi na̱ kúú kuendá Jesús. Ta kúú ni̱ naá vá iní na̱, chi̱ ni̱ seídóꞌo na ña̱ iin rá iin na̱ kúú kuendá Jesús ni̱ ka̱sáꞌá káꞌa̱n yúꞌu̱ iin rá iin ña̱yuu ñoó. 7Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ naá vá iní na̱. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón táꞌan ná:

―¡Kueídóꞌo ndó! ¿Á o̱ du̱ú na̱ Galilea kúú ña̱yuu káꞌa̱n káa? 8Ta, ¿ndiva̱ꞌa seídóꞌo yó káꞌa̱n na̱ iin rá iin yúꞌu̱ ña̱ kía̱n ni̱ ka̱ti̱ꞌa yó nda̱ ni̱ kaki yó? 9Chi̱ tein yó ñóꞌo ña̱yuu ni̱ kii nación Partia, xíꞌín nación Media, xíꞌín nación Elam, xíꞌín nación Mesopotamia, xíꞌín kuendá Judea, xíꞌín kuendá Capadocia, xíꞌín kuendá Ponto, xíꞌín kuendá Asia, 10xíꞌín kuendá Frigia, xíꞌín kuendá Panfilia, xíꞌín nación Egipto, xíꞌín na̱ ndéi chí kuendá Africa no̱ó ñóꞌo ñoo xíká cháá ka̱ o̱ du̱ú ñoo Cirene. Ndéi taꞌani na̱ ni̱ kii ñoo Roma. Dao ka̱ na̱ kúú na̱ Israel, ta dao ka̱ na̱ ni̱ nduu na̱ kándísa to̱ꞌon kándísa na̱ Israel. 11Ndéi taꞌani dao ka̱ na̱ ni̱ kii nación Creta xíꞌín nación Arabia. Tído iin rá iin yó kándaa̱ ini ña̱ káꞌa̱n na̱ káa, chi̱ káꞌa̱n na̱ iin rá iin yúꞌu̱ ña̱ káꞌa̱n miíá sa̱ꞌá ña̱ ndato ni̱ kee Ndios ―kaá ña̱yuu ñoó.

12Ta kúú ndidaá vá ná ni̱ naá iní. Ta ko̱ náꞌá ná ndí ki̱án nakani ini na̱. Ta ndáto̱ꞌón táꞌan ná:

―¿Ndí kóni̱ kaa ndidaá kúú ña̱ xinío̱ kuu̱ víti?

13Ta dao ka̱ ña̱yuu ñoó ni̱ ka̱sáꞌá kédi̱ki na̱ na̱ kúú kuendá Jesús, ta kaá na̱:

―Xíni va na̱ káa.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱náꞌa̱ Pedro no̱ó ña̱yuu saꞌa̱ Jesús

14Dá ni̱ na̱kuíi̱n ndichi Pedro xíꞌín ndin uxi̱ iin ka̱ ta̱a ni̱ sa̱ xi̱onoo xíꞌín Jesús. Ta ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱sáꞌá káꞌa̱n Pedro xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:

―Ndoꞌó, na̱ Israel, xíꞌín ndidaá ka̱ ndo̱ꞌó na̱ ndéi ñoo Jerusalén, koꞌi̱n kasto̱ꞌin xíꞌín ndó saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ kuu yóꞌo, sa̱ꞌá ño̱ó kueídóꞌo va̱ꞌa ndó ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó. 15Kanaꞌá ndó ña̱ ni iin tóꞌón taꞌon ña̱yuu yóꞌo ko̱ xíni, táto̱ꞌon ki̱ꞌo káꞌán ndoꞌó nákani ini ndo̱. Chi̱ ka̱ ii̱n naꞌa ii̱ vá kíán. 16Tído ndidaá ña̱ yóꞌo kúu, dá xi̱nko̱o no̱ó ni̱ kaꞌa̱n Ndios xíꞌín profeta Joel, táꞌa̱n na̱ sa̱ ka̱sto̱ꞌon xíꞌín ña̱yuu ña̱ ni̱ kaꞌa̱n mií Ndios, chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱:

17Diꞌa kaá Ndios: Tein kuu̱ noo̱ ndíꞌi,

dá dákóon yuꞌu̱ Espírituí dini̱ ndidaá kúú ña̱yuu.

Dá kía̱n ndidaá de̱ꞌe yií ndo̱, xíꞌín ndidaá de̱ꞌe diꞌí ndo̱ kaꞌa̱n xi̱ saꞌa̱ ndí ki̱án ve̱i koo.

Ta ndidaá takuáchí tákí koni túu xi ña̱ꞌa ndato dánaꞌi̱ noo̱ xí.

Ta ndidaá na̱ sáꞌano sa̱ní kee yuꞌu̱.

18Ta tein kuu̱ dáá ñóó dákóon yuꞌu̱ Espírituí dini̱ ta̱a xíꞌín na̱ ñáꞌa̱ kéchóon noo̱í,

dá kasáꞌá ná kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ ndí ki̱án ve̱i koo.

19Ta keei ña̱ꞌa ndato chí induú,

ta kee taꞌani yuꞌu̱ ña̱ náꞌano no̱ñóꞌo̱ yóꞌo,

chi̱ koo nii̱, xíꞌín ñóꞌo̱ kéi̱, ta nakuii̱n ndichi ñoꞌo̱ma̱,

20ta nakuii̱n naá noo̱ ndi̱ndii,

ta ndukuaꞌá nii̱ no̱ó yoo̱.

Dión koo, dá kasandaá kuu̱ satoꞌo yo̱ Ndios.

Ta kuu̱ yóꞌo kakuu iin kuu̱ káꞌano,

iin kuu̱ naꞌa̱ Ndios choon káꞌano néꞌe na.

21Ta ndi ndáa miíó ña̱yuu nakoni ña̱ Ndios kúú satoꞌo na̱, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ ka̱ki na.

Dión kaá tuti ii̱ Ndios.

22’Kueídóꞌo va̱ꞌa ndoꞌó, na̱ Israel, ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó. Miía̱n ndaa̱ Jesús, na̱ ñoo Nazaret, ni̱ sa̱ kuu iin ta̱a ni̱ naꞌa̱ ña̱ ni̱ kii na noo̱ Ndios, dá chi̱ sa̱ kee na ña̱ náꞌano, xíꞌín ña̱ ndato noo̱ ndo̱ꞌó ni̱ kee Ndios. Ta náꞌá va̱ꞌa mií ndó ndí ki̱án ni̱ sa̱ kee na. 23Tído ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá iin ta̱a noo̱ ndáꞌa̱ ndo̱, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ chi̱kaa̱ ini Ndios koo nda̱ mií saꞌa̱. Dá ni̱ tiin ñaá ndoꞌó ni̱ saꞌa̱n ndo̱ ni̱ saꞌání ñaá ndó ndi̱ka cruz xíꞌín ndáꞌa̱ ta̱ kini. 24Tído ni̱ da̱nátaki ñaá Ndios no̱ó ña̱ ni̱ ndoꞌo na ni̱ xiꞌi̱ na̱. Chi̱ ña̱ saꞌání ña̱yuu ko̱ kómíán choon sata̱ Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní kandeéán kaꞌání chíchíán na̱.

25’Ta ni̱ kaꞌa̱n taꞌani rey David saꞌa̱ Jesús tá sa̱ naꞌá. Ta diꞌa ni̱ kaa na̱:

Ni̱ xinii̱ ña̱ daá kuití vá ió satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌíín.

Ta íin na xoo kuáꞌa yuꞌu̱,

sa̱ꞌá ño̱ó ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa o̱ dáyu̱ꞌú yuꞌu̱.

26Sa̱ꞌá ño̱ó kádii̱ nda̱ꞌo ini nío̱í.

Ta xíta yáa̱ lóꞌi̱ xíꞌa̱n kádii̱ inía̱n.

Ta iin níí kúú yikí ko̱ñoi̱ naniꞌi̱ ndée̱ xíꞌín ta̱ndeé iní.

27Chi̱ o̱ dánkoo taꞌon ní yuꞌu̱ no̱ó ñóꞌo ndi̱i.

Ta o̱ kónó taꞌon mií ní ña̱ natani̱ yikí ko̱ño yuꞌu̱, na̱ kéchóon noo̱ ní.

28Chi̱ ni̱ naꞌa̱ ní íchi̱ noo̱í noo̱ katakii̱,

dá kasandaá iin kuu̱, dá kadii̱ nda̱ꞌo iníi̱ tá ná nakuii̱i̱n noo̱ ní.

Dión ni̱ kaa David.

29’Ñani, káꞌa̱n ndaa̱i̱ xíꞌín ndó ña̱ ni̱ xiꞌi̱ tatá sáꞌano yo̱ David, ta ni̱ ndu̱xi na. Ta kúú nda̱ kuu̱ víti nákaa̱ i̱íó ná yái̱ no̱ó ni̱ ndu̱xi na ñoo yóꞌo. 30Tído ni̱ sa̱ kuu na iin profeta, ta sa̱ náꞌá va̱ꞌa na ña̱ ni̱ xi̱ꞌo Ndios to̱ꞌon na ña̱ tein na̱ veꞌe mií ná, ñoó kana Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá, ta kakuu na rey, táto̱ꞌon ni̱ sa̱ kuu David rey no̱ó na̱ ñoo yo̱. 31Ta sa̱ꞌá ña̱ sa̱ náꞌá ná ndí ki̱án kee Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaa na̱ ña̱ dánátaki Ndios Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá, ta ni̱ kaa taꞌani na ña̱ o̱ kándo̱o taꞌon nío̱ Cristo noo̱ ñóꞌo ndi̱i, ta ni yikí ko̱ño na̱ o̱ nátani̱ taꞌan vaan.

32’Ta dión ni̱ kuu, chi̱ miía̱n ndaa̱ kuiti ni̱ da̱nátaki Ndios Jesús. Ta ndidaá vá nduꞌu̱ kúú na̱ ni̱ xini ña̱ dión ni̱ kuu. 33Dá ni̱ na̱chi̱ko̱o ñaá Ndios xoo kuáꞌa na̱. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo tatá Ndios Espíritu ii̱ ná noo̱ Jesús, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xi̱ꞌo na to̱ꞌon na ña̱ kía̱n kee na. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ta̱ndaꞌá Jesús Espíritu ii̱ yóꞌo ni̱ ka̱sáa̱ na̱ noo̱ ndúꞌu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xini ndo̱ꞌó, ta ni̱ seídóꞌo ndó ña̱ káꞌa̱n nduꞌu̱ iin rá iin yúꞌu̱, táꞌa̱n ña̱ káꞌa̱n iin rá iin mií ndó.

34’Ta o̱ du̱ú David kúú na̱ ni̱ nana koꞌo̱n induú koo na xoo kuáꞌa Ndios, chi̱ mií ná kúú na̱ ni̱ kaꞌa̱n diꞌa:

Diꞌa ni̱ kaa satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌín satoꞌi̱:

“Nako̱o yoꞌó xoo kuáꞌa yuꞌu̱,

35nda̱ ná nataán ndíꞌii ta̱a xiní uꞌu̱ ñaá ti̱xi sa̱ꞌo̱n.”

Dá ni̱ kaa taꞌani Pedro:

36―Miía̱n kánian kanaꞌá ndidaá kúú ndoꞌó, na̱ Israel, ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti Jesús, na̱ ni̱ chi̱rkaa ndó ndi̱ka cruz, no̱ón kúú na̱ ni̱ ndee Ndios kakuu na satoꞌo noo̱ ndidaá kúú ña̱ꞌa, ta kakuu taꞌani na na̱ dáka̱ki ñaá.

37Tá ni̱ seídóꞌo ña̱yuu ñoó to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Pedro, kúú ni̱ ka̱sáꞌá táꞌa̱nda̱ tóꞌo̱n ini na̱ ndéi na. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ná Pedro xíꞌín dao ka̱ apóstol ñoó, ta ni̱ kaa na̱:

―Ñani, ¿ndí ki̱án kánian kee nduꞌu̱, tá dáá?

38Dá ni̱ kaa Pedro:

―Nandikó iní ndo̱ saꞌa̱ kua̱chi kée ndó, ta kodo̱ ndúta̱ iin rá iin ndó xíꞌín kuu̱ Jesús. Dá ná ki̱ꞌo káꞌano ini Ndios sa̱ꞌá kua̱chi ndo̱, dá natiin ndó Espíritu ii̱ ná. 39Chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ xi̱ꞌo Ndios to̱ꞌon na ña̱ kee na xíꞌín ndoꞌó xíꞌín de̱ꞌe ndó. Ta dión taꞌani kee na xíꞌín ña̱yuu ndéi xíká cháá ka̱, dá chi̱ ki̱ꞌo dión ni̱ chi̱kaa̱ ini mií satoꞌo yo̱ Ndios kee na xíꞌín ndidaá na̱ ni̱ ka̱xi mií ná kakuu ña̱yuu na̱ ―kaá na̱.

40Ta xíꞌín to̱ꞌon yóꞌo, ta xíꞌín cháá ka̱ to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n niꞌini Pedro no̱ó ña̱yuu ñoó, ta ni̱ seí ndaꞌí na̱ noo̱ ná, ta kaá na̱:

―Kandísa ndó to̱ꞌon káꞌi̱n, dá kía̱n ka̱ki ndó no̱ó ta̱ndóꞌó ve̱i ndoꞌo ña̱yuu kómí kua̱chi ndéi tiempo viti ―kaá na̱.

41Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ñoó ni̱ ka̱ndísa to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n na̱. Ta kúú ni̱ sodo̱ ndúta̱ ná. Ta kuu̱ dáá ñóó ni̱ ndu̱kuaꞌa̱ cháá ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús, chi̱ táto̱ꞌon oni̱ ka̱ mil ña̱yuu ni̱ nduu kuendá Jesús. 42Ta ndidaá ná ni̱ na̱kui̱ta ndaa̱ xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ apóstol. Ta iin ni̱ nduu va na xíꞌín dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús. Ta ndéi tútí ná saꞌándá na̱ pan, ta káꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios.

Iin ni̱ nduu ndidaá kúú na̱ kúú kuendá Jesús

43Ta ndidaá vá ña̱yuu ñoó ni̱ naá iní, ta ni̱ yu̱ꞌú na̱, chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa náꞌano xíꞌín ña̱ ndato ni̱ kee apóstol ñoó. 44Ta iin ni̱ nduu ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús. Ta ni̱ chi̱ndeé táꞌan na xíꞌín ña̱ꞌa ió noo̱ iin rá iin na. 45Ta ni̱ di̱kó ná ñóꞌo̱ ná, xíꞌín ndidaá ka̱ ni ña̱ꞌa ió noo̱ ná, dá ni̱ dasá náa̱n noo̱ ndidaá ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo xínñóꞌó ná.

46Ta iin rá iin kuu̱ kuu̱ sa̱ ndi̱tútí ná yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano. Ta sa̱ na̱taka taꞌani na ini veꞌe iin rá iin na sa̱ saꞌanda na̱ pan, ta iin sásáꞌan ndiꞌi va na xíꞌa̱n kádii̱ iní na̱, xíꞌín ña̱ nda̱ꞌí ió ini na̱. 47Ta kékáꞌano na Ndios. Ta káꞌa̱n va̱ꞌa ndidaá kúú ña̱yuu ndéi ñoo ñoó saꞌa̱ ná. Ta iin rá iin kuu̱ kuu̱ sá ndekuaꞌa̱ satoꞌo yo̱ Ndios ña̱yuu, na̱ ni̱ na̱tiin ña̱ ka̱ki na.