Search form

Hechos 2:10

10xíꞌín kuendá Frigia, xíꞌín kuendá Panfilia, xíꞌín nación Egipto, xíꞌín na̱ ndéi chí kuendá Africa no̱ó ñóꞌo ñoo xíká cháá ka̱ o̱ du̱ú ñoo Cirene. Ndéi taꞌani na̱ ni̱ kii ñoo Roma. Dao ka̱ na̱ kúú na̱ Israel, ta dao ka̱ na̱ ni̱ nduu na̱ kándísa to̱ꞌon kándísa na̱ Israel.