Search form

Hechos 2:17

17Diꞌa kaá Ndios: Tein kuu̱ noo̱ ndíꞌi,

dá dákóon yuꞌu̱ Espírituí dini̱ ndidaá kúú ña̱yuu.

Dá kía̱n ndidaá de̱ꞌe yií ndo̱, xíꞌín ndidaá de̱ꞌe diꞌí ndo̱ kaꞌa̱n xi̱ saꞌa̱ ndí ki̱án ve̱i koo.

Ta ndidaá takuáchí tákí koni túu xi ña̱ꞌa ndato dánaꞌi̱ noo̱ xí.

Ta ndidaá na̱ sáꞌano sa̱ní kee yuꞌu̱.