Search form

Hechos 2:25

25’Ta ni̱ kaꞌa̱n taꞌani rey David saꞌa̱ Jesús tá sa̱ naꞌá. Ta diꞌa ni̱ kaa na̱:

Ni̱ xinii̱ ña̱ daá kuití vá ió satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌíín.

Ta íin na xoo kuáꞌa yuꞌu̱,

sa̱ꞌá ño̱ó ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa o̱ dáyu̱ꞌú yuꞌu̱.