Search form

Hechos 20:20

20Ta náꞌá taꞌani ndó ña̱ ko̱ ní dánkoo taꞌon yuꞌu̱ ña̱ kasto̱ꞌin xíꞌín ndó ndidaá kúú ña̱ va̱ꞌa ña̱ kía̱n chindeé ndó. Ta ni̱ da̱náꞌi̱ noo̱ ndo̱ ini veꞌe noo̱ nátaka ndo̱, ta ni̱ da̱náꞌa̱ taꞌanii noo̱ ndo̱ ini veꞌe mií ndó.