Search form

Hechos 20:28

28’Ta viti, kandaa va̱ꞌa ndó mií ndó, ta kandaa taꞌani ndó ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ ndo̱. Chi̱ mií Espíritu ii̱ Ndios kúú na̱ ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ ndo̱ ña̱ kandaka va̱ꞌa ndó na̱ kúú kuendá satoꞌo yo̱ Jesús, chi̱ xíꞌín nii̱ mií ná ni̱ ka̱ndeé ná ni̱ na̱níꞌi̱ ñaá ná kakuu na ña̱yuu mií ná.