Search form

Hechos 20:4

4Ta ni̱ na̱kiꞌin táꞌan na xíꞌín dao ta̱a néꞌe táꞌan xíꞌín ná kuaꞌa̱n na̱ nda̱ kuendá Asia. Ta iin ra naní Sópater, táꞌa̱n ra̱ ñoo Berea, xíꞌín ta̱ naní Aristarco, xíꞌín iin ka̱ ta̱ naní Segundo. Ta ndi nduú ta̱a yóꞌo kúú ta̱ ñoo Tesalónica. Ta kuaꞌa̱n taꞌani Gayo, táꞌa̱n ra̱ ñoo Derbe, xíꞌín Timoteo, xíꞌín uu̱ ka̱ ta̱a naní Tíquico xíꞌín Trófimo, ta̱ kuendá Asia.