Search form

Hechos 21

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kee Pablo kuaꞌa̱n na̱ ñoo Jerusalén

1Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n ndu̱ ndisáꞌán xíꞌín na̱ sáꞌano ñoó, dá ni̱ kaa ndu ini iin barco. Dá ni̱ kee ndu kuaꞌa̱n ndaa̱ ndu̱ noo̱ naní Cos. Ta nda̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ kasa̱ndaá ndu̱ noo̱ naní Rodas. Ta kúú ñoó ni̱ kee ndu kuaꞌa̱n ndu̱ nda̱ ñoo naní Pátara. 2Tá ni̱ saa̱ ndu̱ Pátara ñoó, dá ni̱ tiin ndu iin ka̱ barco, táꞌa̱n kiró kuaꞌa̱n chí kuendá Fenicia. Dá ni̱ kee ndu kuaꞌa̱n ndu̱. 3Dá ni̱ ya̱ꞌa yati ndu noo̱ íin yúku̱ naní Chipre, ña̱ íin ini ta̱ñoꞌo̱. Ta ni̱ ka̱ndo̱oan chí xoo íti diꞌa ndu. Ta ni̱ ya̱ꞌa ndu kuaꞌa̱n ndu̱ chí kuendá Siria diꞌa. Dá ni̱ saa̱ ndu̱ noo̱ nákui̱ta barco ñoo naní Tiro, chi̱ ñoó kúú noo̱ kánian noo ña̱ꞌa ndío barco ñoó. 4Ta ñoó ni̱ na̱kiꞌin táꞌan ndu xíꞌín dao na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo ñoó. Dá ni̱ sa̱ ndei ndu usa̱ kuu̱ xíꞌín ná. Ta ni̱ na̱kani na xíꞌín Pablo ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Espíritu ii̱ Ndios xíꞌín ná, ña̱ ná dáꞌa ni koꞌo̱n na̱ ñoo Jerusalén.

5Dá tá ni̱ ya̱ꞌa usa̱ kuu̱ ñoó, dá ni̱ kee na xíꞌín ñadiꞌí na̱ xíꞌín de̱ꞌe na kuaꞌa̱n na̱ dáya̱ꞌa na nduꞌu̱ nda̱ yúꞌu̱ ñoo ñoó. Dá ni̱ sa̱ kui̱ta xi̱tí ndidaá ndú yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱ ñoó, dá ni̱ kaꞌa̱n ndu̱ xíꞌín Ndios xíꞌín ná. 6Dá ni̱ nomi táꞌan iin rá iin ndu xíꞌín ná. Dá ni̱ kaa ndu barco kuaꞌa̱n ndu̱. Ta no̱ón, ni̱ na̱ndió kuéi na kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná veꞌe na.

7Ta ñoo Tiro ñoó kúú noo̱ ndíꞌi ni̱ tiin ndu barco, dá ni̱ saa̱ ndu̱ ñoo naní Tolemaida. Ta ñoó ni̱ kaꞌa̱n ndu̱ ndisáꞌán xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó. Dá ni̱ sa̱ ndei tóo ndu xíꞌín ná iin kuu̱. 8Ta iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ kee ndu xíka sáꞌá ndú kuaꞌa̱n ndu̱ xíꞌín Pablo. Dá ni̱ saa̱ ndu̱ ñoo káꞌano naní Cesarea. Dá ni̱ kasa̱ndaá ndu̱ veꞌe iin ta̱a naní Felipe, táꞌa̱n na̱ xíonoo dánaꞌa̱ saꞌa̱ Jesús. Ta no̱ón kúú iin ta̱a nákaa̱ tein ndin usa̱ ta̱a ni̱ ka̱xi apóstol chindeé ñaá. Ta ni̱ sa̱ ndei tóo ndu veꞌe na. 9Ta ndéi komi̱ de̱ꞌe diꞌí tákí Felipe ñoó, ta kúú xí profeta di̱ꞌí.

10Tá ni̱ ya̱ꞌa cháá kuu̱ ndéi ndu ñoó, dá ni̱ na̱xino̱ iin profeta ni̱ kii chí kuendá Judea naní Agabo. 11Tá ni̱ saa̱ ra̱ noo̱ ndéi ndu, dá ni̱ taó rá ñíi̱ ndíko̱ ti̱xi Pablo. Dá ni̱ soꞌoni ra̱án saꞌa̱ mií rá xíꞌín ndáꞌa̱ mií rá. Dá ni̱ kaa ra̱:

―Diꞌa ni̱ kaꞌa̱n Espíritu ii̱ xíꞌín yuꞌu̱ ña̱ ki̱ꞌo diꞌa koꞌoni ta̱ Israel ndáꞌa̱ ta̱ kúú satoꞌo ñíi̱ yóꞌo, dá naki̱ꞌo ñaá rá noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ tu̱kú ―kaá ra̱.

12Dá tá ni̱ sei̱do̱ꞌo nduꞌu̱ xíꞌín na̱ ndéi veꞌe ñoó to̱ꞌon yóꞌo, dá ni̱ seí ndaꞌí ndu̱ noo̱ Pablo ña̱ ná dáꞌa ni koꞌo̱n na̱ ñoo Jerusalén. 13Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín nduꞌu̱:

―¿Ndí ki̱án ndóꞌo ndó ña̱ ndéíꞌi̱ ndo̱, ta dákundaꞌí ini ndo̱ yuꞌu̱? Chi̱ sa̱ io nduui̱ ña̱ kía̱n kandiko̱ ndáꞌí xíꞌín sa̱ꞌí. Ta o̱ du̱ú ña̱ yóꞌo oon ni ió nduu yuꞌu̱ ndoꞌi, chi̱ ió nduu taꞌanii ña̱ kía̱n kuui̱ ñoo Jerusalén saꞌa̱ satoꞌo yo̱ Jesús ―kaá na̱.

14Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní kúu taꞌon nadaon ndu ña̱ ni̱ chi̱kaa̱ ini na̱ kee na, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda ini ndu̱, dá ni̱ kaa ndu̱:

―Ná koo táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií satoꞌo yo̱ Jesús.

15Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱ ndei ndu ñoó cháá kuu̱, dá ni̱ kenduu ndu̱ ña̱ꞌa ndu, dá ni̱ kiꞌin ndu íchi̱ kuaꞌa̱n ndu̱ ñoo Jerusalén. 16Dá ni̱ kee taꞌani dao na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo Cesarea kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín ndú. Tá ni̱ saa̱ yati ndu ñoo Jerusalén, dá ndáka na nduꞌu̱ ni̱ saꞌa̱n na̱ veꞌe iin ta̱ kuendá Chipre naní Mnasón. Ta sa̱ naꞌá nda̱ꞌo kúú rá kuendá Jesús. Dá ni̱ xi̱ꞌo ra veꞌe ra ni̱ sa̱ ndei ndu.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saa̱ Pablo ñoo Jerusalén

17Tá ni̱ saa̱ ndu̱ ñoo Jerusalén, dá ni̱ na̱tiin va̱ꞌa ñaá na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó xíꞌa̱n kádii̱ ini na̱. 18Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ kee ndu kuaꞌa̱n ndu̱ xíꞌín Pablo korniꞌini ndu Jacobo. Tá ni̱ saa̱ ndu̱, sa̱ ni̱ ndi̱tútí ndidaá vá na̱ sáꞌano ndéi na. 19Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n Pablo ndisáꞌán xíꞌín ná, dá ni̱ ka̱sáꞌá ná nákani na xíꞌín no̱ón saꞌa̱ iin rá iin ña̱ ndato ni̱ kee Ndios xíꞌín ná no̱ó ni̱ saꞌa̱n na̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel. 20Tá ni̱ seídóꞌo na to̱ꞌon yóꞌo, dá ni̱ kekáꞌano na Ndios. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Pablo:

―Náꞌá vá mií ní, ñani, ña̱ tein na̱ ñoo yo̱, na̱ Israel, kua̱ꞌá nda̱ꞌo mil ña̱yuu kándísa Jesús, ta ndidaá vá ná káꞌa̱n ña̱ miía̱n ndúsa̱ kee yó choon saꞌándá ley Moisés. 21Tído ni̱ niꞌi̱ tóꞌon na ña̱ dánaꞌa̱ ní noo̱ ndidaá kúú na̱ Israel ndéi dao ka̱ nación ña̱ ná o̱ sa̱ kékuendá na̱ choon ni̱ saꞌanda Moisés, chi̱ kaá mií ní ña̱ ko̱ káni ka̱a̱n taꞌa̱nda̱ ñíi̱ de̱ꞌe yií na̱, ta kaá taꞌani ní ña̱ ko̱ káni ka̱a̱n kee na táto̱ꞌon ni̱ sa̱ kee na̱ veꞌá ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá.

22’¿Ndi koo keeá, tá dáá? Dá chi̱ miía̱n ndaa̱ kuiti nataka kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu tá ná kandaa̱ ini na̱ ña̱ ni̱ ka̱sáa̱ ní. 23Sa̱ꞌá ño̱ó va̱ꞌa cháá ka̱ ña̱ kee ní ña̱ koꞌo̱n ndu̱ kaꞌa̱n ndu̱ xíꞌín ní: Chi̱ tein nduꞌu̱ yóꞌo ndéi komi̱ ta̱a, táꞌa̱n ra̱ kánian dáxi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo ra noo̱ Ndios. 24Ta kandaka ní ra̱ kuaꞌa̱n ní veꞌe ño̱ꞌo káꞌano. Dá nduvii ní mií ní xíꞌín rá noo̱ Ndios, ta chiya̱ꞌi ní saꞌa̱ rá saꞌa̱ ndidaá ña̱ꞌa. Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kee ní dión, dá kía̱n kuu da̱tá ra̱ idí dini̱ rá. Dión, dá ná kandaa̱ ini ndidaá ña̱yuu ña̱ o̱ du̱ú ña̱ ndaa̱ taꞌon kía̱n káꞌa̱n ña̱yuu saꞌa̱ ní, chi̱ diꞌa kéndaa̱ ii̱ vá ní choon saꞌándá ley Moisés.

25’Ta sa̱ ni̱ taa va yó iin tuti kuaꞌa̱n no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel, na̱ kándísa Jesús, ña̱ ná o̱ sa̱ kóo ini na̱ keí ná ko̱ño ni̱ doko̱ ña̱yuu no̱ó yoko̱, ta ná o̱ sa̱ keí ná nii̱ ri̱, ta ni ko̱ño kíti̱ ko̱ ní xíta̱ nii̱, ta ná o̱ sa̱ kée na kua̱chi xíꞌín na̱ ko̱ kúú yíi̱ ná o ñadiꞌí na̱. Sa̱va̱ꞌa ñoó vá kía̱n kánian kee na ―kaá na̱.

26Dá ni̱ kee Pablo ndáka na ndin komi̱ ta̱a ñoó kuaꞌa̱n na̱. Ta kúú iin ka̱ kuu̱ ñoó, dá ni̱ ndu̱vii ná mií ná xíꞌín ro̱ón. Dá ni̱ ku̱ꞌu na yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó, dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon na xíꞌín ta̱ duti̱ ndá oon xi̱no ndin usa̱ kuu̱ ña̱ nduvii ná mií ná xíꞌín ta̱a ñoó noo̱ Ndios, dá kuu chiñóꞌo̱ ta̱ duti̱ ñoó iin kíti̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ iin rá iin na.

Diꞌa ni̱ kuu tá kuaꞌa̱n ña̱yuu kuaꞌa̱ kaꞌání ná Pablo

27Tá sa̱ kuaꞌa̱n xi̱no usa̱ kuu̱ ñoó, dá ni̱ xini dao ta̱a Israel ni̱ kii kuendá Asia ña̱ nákaa̱ Pablo yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano. Dá ni̱ da̱káꞌa̱n kue̱ꞌé ra̱ dao ka̱ ña̱yuu ñoó. Dá ni̱ tiin ñaá rá. 28Ta ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú rá:

―¡Ndoꞌó, ta̱a Israel, chindeé ndó nduꞌu̱, chi̱ ta̱a yóꞌo kúú ta̱a xíonoo iin níí kúú xíán kénóo ra ñoo yo̱, ta kénóo taꞌani ra ley Moisés, ta kénóo taꞌani ra veꞌe ño̱ꞌo káꞌano yóꞌo! Ta viti kía̱n víꞌí ka̱ ví ni̱ kee ra, chi̱ ni̱ chiꞌi ra dao ta̱ griego ni̱ xini xíxi ra veꞌe ño̱ꞌo ii̱ yóꞌo ―kaá ra̱.

29Dión ni̱ kaa ra̱ chi̱ ni̱ xini ra̱ xíonoo Pablo ñoo ñoó xíꞌín iin ta̱a ñoo Éfeso naní Trófimo. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌán rá ña̱ ni̱ chiꞌi Pablo ta̱a ñoó ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ñoó. 30Ta kúú ndidaá ña̱yuu ndéi ñoo Jerusalén ñoó ni̱ na̱kui̱na vaa̱. Dá ni̱ ka̱nkuei na ndidaá kúú xíán taxí táꞌan na ni̱ saa̱ na̱ noo̱ íin veꞌe ño̱ꞌo ñoó. Dá ni̱ tiin na Pablo, ta ñóꞌo ñaá ná ni̱ taó ná sata̱ véꞌe ño̱ꞌo ñoó. Ta kúú vitíꞌón ni̱ sadi na̱ yéꞌán.

31Ta kóni̱ na̱ kaꞌání ñaá ná. Tído ni̱ ka̱ndaa̱ ini ta̱a dándáki soldado ña̱ ndidaá kúú ña̱yuu ndéi Jerusalén ni̱ na̱kui̱na vaa̱. 32Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱taká ra̱ kuaꞌa̱ soldado xíꞌín dao ka̱ ta̱a ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ rá. Dá ni̱ kee ra taxí táꞌan ra kuaꞌa̱n ra̱ no̱ó ni̱ na̱taka ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. Dá tá ni̱ xini na̱ ña̱ ni̱ ka̱sáa̱ ta̱a dándáki soldado ñoó xíꞌín soldado ra̱, dá ví ni̱ da̱ndíꞌi na ña̱ káni na Pablo.

33Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱a dándáki soldado ñoó, dá ni̱ tiin ra Pablo. Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná kandiko̱ na̱ xíꞌín uu̱ cadena. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón rá ña̱yuu ñoó, tá kaá ra̱:

―¿Ndá yoo kúú ta̱a yóꞌo? Ta, ¿ndí ki̱án ni̱ kee ra? ―kaá ra̱.

34Tído dao ña̱yuu ñoó káꞌa̱n iin ña̱ꞌa, ta dao ka̱ na̱ káꞌa̱n iin ka̱a̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní kátóni̱ taꞌon ini ra̱ ndí ki̱án kúú kua̱chi Pablo, chi̱ ni̱ na̱kui̱na vaa̱ nda̱ꞌo ña̱yuu ñoó. Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná kandaka ñaá rá koꞌo̱n ra̱ veꞌe noo̱ ndéi soldado ñoó. 35Dá tá ni̱ saa̱ ra̱ noo̱ ndéi kuei̱n ko̱kuꞌu ra veꞌe soldado ñoó, dá ni̱ ka̱neꞌe ni̱no ra Pablo, chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ve̱i kóni̱ kani ñaá. 36Ta ndidaá ña̱yuu tákuei ve̱i ñoó káyuꞌú, ta kaá na̱:

―¡Kaꞌání ní ta̱a xaa̱n!

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sonó ta̱a dándáki soldado ñoó ña̱ kaꞌa̱n Pablo xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó

37Tá kuaꞌa̱n soldado nachiꞌi ra Pablo ini veꞌe noo̱ ndéi ra ñoó, dá ni̱ kaꞌa̱n na̱ yúꞌu̱ griego xíꞌín ta̱a dándáki soldado ñoó:

―¿Á konó ní ná kaꞌi̱n cháá xíꞌín ní?

Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Pablo:

―¿Á ti̱ꞌa yoꞌó káꞌo̱n yúꞌu̱ griego, nda̱ni? 38¿Á o̱ du̱ú yoꞌó kúú iin ta̱a Egipto, táꞌa̱n ra̱ ni̱ nda̱kuíi̱n ni̱ na̱á xíꞌín ta̱ néꞌe choon tá sata̱? Chi̱ ni̱ taó rá komi̱ mil ta̱a saꞌání ndi̱i, dá ndáka ñaá rá ni̱ saꞌa̱n ra̱ nda̱ noo̱ kúú ñoꞌó i̱chí ―kaá ra̱.

39Dá ni̱ kaa Pablo xíꞌín rá:

―Yuꞌu̱ kúú iin ta̱ Israel, ta ni̱ kakii ñoo Tarso, táꞌa̱n ña̱ kúú iin ñoo ndáya̱ꞌi chí kuendá Cilicia diꞌa. Tído xíka̱i̱ iin ña̱ mani̱ noo̱ ní ña̱ konó ní ná kaꞌi̱n cháá xíꞌín ña̱yuu yóꞌo ―kaá na̱.

40Dá ni̱ sonó ta̱a ñoó ña̱ kaꞌa̱n Pablo xíꞌín ña̱yuu ñoó. Dá ni̱ na̱kuíi̱n ndichi Pablo noo̱ kuei̱n yéꞌé veꞌe soldado ñoó. Dá ni̱ nda̱neꞌe na ndáꞌa̱ ná ni̱ xika̱ na̱ ña̱ ná kandei tádi̱ ña̱yuu ñoó. Dá tá ni̱ kutádi̱ ná, dá ni̱ kaꞌa̱n na̱ yúꞌu̱ hebreo xíꞌín ná, ta kaá na̱: