Search form

Hechos 21:24

24Ta kandaka ní ra̱ kuaꞌa̱n ní veꞌe ño̱ꞌo káꞌano. Dá nduvii ní mií ní xíꞌín rá noo̱ Ndios, ta chiya̱ꞌi ní saꞌa̱ rá saꞌa̱ ndidaá ña̱ꞌa. Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kee ní dión, dá kía̱n kuu da̱tá ra̱ idí dini̱ rá. Dión, dá ná kandaa̱ ini ndidaá ña̱yuu ña̱ o̱ du̱ú ña̱ ndaa̱ taꞌon kía̱n káꞌa̱n ña̱yuu saꞌa̱ ní, chi̱ diꞌa kéndaa̱ ii̱ vá ní choon saꞌándá ley Moisés.