Search form

Hechos 21:28

28Ta ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú rá:

―¡Ndoꞌó, ta̱a Israel, chindeé ndó nduꞌu̱, chi̱ ta̱a yóꞌo kúú ta̱a xíonoo iin níí kúú xíán kénóo ra ñoo yo̱, ta kénóo taꞌani ra ley Moisés, ta kénóo taꞌani ra veꞌe ño̱ꞌo káꞌano yóꞌo! Ta viti kía̱n víꞌí ka̱ ví ni̱ kee ra, chi̱ ni̱ chiꞌi ra dao ta̱ griego ni̱ xini xíxi ra veꞌe ño̱ꞌo ii̱ yóꞌo ―kaá ra̱.