Search form

Hechos 21:29

29Dión ni̱ kaa ra̱ chi̱ ni̱ xini ra̱ xíonoo Pablo ñoo ñoó xíꞌín iin ta̱a ñoo Éfeso naní Trófimo. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌán rá ña̱ ni̱ chiꞌi Pablo ta̱a ñoó ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ñoó.