Search form

Hechos 21:33

33Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱a dándáki soldado ñoó, dá ni̱ tiin ra Pablo. Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná kandiko̱ na̱ xíꞌín uu̱ cadena. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón rá ña̱yuu ñoó, tá kaá ra̱:

―¿Ndá yoo kúú ta̱a yóꞌo? Ta, ¿ndí ki̱án ni̱ kee ra? ―kaá ra̱.