Search form

Hechos 21:7

7Ta ñoo Tiro ñoó kúú noo̱ ndíꞌi ni̱ tiin ndu barco, dá ni̱ saa̱ ndu̱ ñoo naní Tolemaida. Ta ñoó ni̱ kaꞌa̱n ndu̱ ndisáꞌán xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó. Dá ni̱ sa̱ ndei tóo ndu xíꞌín ná iin kuu̱.