Search form

Hechos 23

1Dá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé Pablo noo̱ ndidaá ta̱ néꞌe choon ni̱ na̱taka ndéi ñoó, dá ni̱ kaa na̱:

―Ñani miíi̱, ni iin ña̱ꞌa ko̱ kédaá xíꞌíi̱n ña̱ kía̱n kútúú inii̱, chi̱ ió vii vá ña̱xintóni̱í noo̱ Ndios nda̱ kuu̱ víti.

2Dá ni̱ saꞌanda ta̱ duti̱ kúú no̱ó naní Ananías choon no̱ó ta̱a ndíta yati noo̱ íin Pablo ña̱ ná kani ra daꞌa̱nda̱ yúꞌu̱ ná.

3Dá ni̱ kaa Pablo:

―Ná kani Ndios mií ní, chi̱ kúú ní táto̱ꞌon iin náo̱ kini káa ña̱ ni̱ na̱keꞌi kuxí oon. Ta mií ní kúú ra̱ kómí choon ña̱ keyíko̱ ndúsáꞌano ní sa̱ꞌí táto̱ꞌon ki̱ꞌo saꞌándá ley choon. Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa yáꞌa mií ní noo̱ káꞌa̱n ley, chi̱ ni̱ saꞌanda ní choon ña̱ ná kani ra yúꞌí?

4Dá ni̱ kaa dao ka̱ ta̱a ndéi ñoó xíꞌín Pablo:

―¿Á va̱ꞌa nda̱ꞌo kéeón xinóo̱n, ña̱ ni̱ ya̱ꞌón ni̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌón xíꞌín ta̱ duti̱ kúú no̱ó kuendá Ndios?

5Dá ni̱ kaa Pablo:

―Ñani miíi̱, ko̱ náꞌá taꞌon yuꞌu̱ ña̱ kúú ná ta̱ duti̱ kúú no̱ó. Chi̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios ña̱ ko̱ kánian kaꞌa̱n ndava̱ꞌa yó xíꞌín ta̱a néꞌe choon no̱ó na̱ ñoo yo̱ ―kaá na̱.

6Kúú ni̱ ka̱tóni̱ ini Pablo ña̱ dao ta̱a ni̱ na̱taka ñoó kúú ta̱a saduceo, ta dao ka̱ ra̱ kúú ta̱a fariseo. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá:

―Ñani, yuꞌu̱ kúú ta̱a fariseo. Ta kúúí de̱ꞌe iin ta̱a fariseo. Ta chínóo kua̱chi ndo̱ yuꞌu̱ chi̱ ió ta̱ndeé iní noo̱í ña̱ nataki na̱ ni̱ xiꞌi̱.

7Tá ni̱ kaꞌa̱n Pablo dión, dá ni̱ ka̱sáꞌá ta̱a fariseo xíꞌín ta̱a saduceo dándichi̱ táꞌan mií rá. Kúú ni̱ na̱taꞌa̱nda̱ táꞌan va ra ndéi ra. 8Chi̱ ta̱a saduceo kúú ra̱ káꞌa̱n ña̱ o̱ nátaki taꞌon na̱ ni̱ xiꞌi̱, ta ni ángel ko̱ó, ta ni espíritu ko̱ó. Tído ta̱ fariseo kúú ra̱ kándísa ndidaá kúú ña̱ yóꞌo. 9Ta ndidaá kúú rá ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú. Dá ni̱ nda̱kuei dao ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés, táꞌa̱n ra̱ kúú taꞌani kuendá ta̱ fariseo. Dá ni̱ kaa ra̱:

―Ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa kini ko̱ ní kée ta̱a yóꞌo, chi̱ ndá ndi kuu ni̱ kaꞌa̱n iin espíritu o iin ángel xíꞌín rá. Sa̱ꞌá ño̱ó ná dáꞌa ni na̱á yo̱ xíꞌín Ndios ―kaá ra̱.

10Ta de̱én nda̱ꞌo ni̱ ka̱sáꞌá dándichi̱ táꞌan mií rá ndéi ra. Ta kúú ni̱ yu̱ꞌú va ta̱a dándáki soldado ñoó, chi̱ oon ni ví ndakuei ta̱a ñoó dákuáchi ra Pablo, káꞌán rá. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná kixi soldado taó rá Pablo tein ña̱yuu ñoó, dá kandaka ñaá rá koꞌo̱n tuku ra ini veꞌe noo̱ ndéi mií soldado ñoó.

11Ta kúú iin ka̱ sa̱kuaá ñoó, dá ni̱ naꞌa̱ noo̱ satoꞌo yo̱ Jesús noo̱ Pablo. Dá ni̱ kaa na̱:

―Ndeé koo inóo̱n, Pablo. Chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xi̱ꞌón kuendá saꞌa̱ yúꞌu̱ ñoo Jerusalén yóꞌo, ki̱ꞌo dión taꞌani miía̱n ndúsa̱ ki̱ꞌón kuendá sa̱ꞌí ñoo Roma ―kaá na̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ nda̱tóꞌón kueꞌé uu̱ diko ta̱a ña̱ kaꞌání rá Pablo

12Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱ ñoó, dá ni̱ nda̱tóꞌón kueꞌé dao ta̱ Israel ña̱ kaꞌání rá Pablo. Ta ni̱ xi̱ꞌo ra mií rá ña̱ ni iin tóꞌón rá o̱ kásáꞌan, ta ni ta̱kui̱í o̱ kóꞌo ra nda̱ ná kandeé rá kaꞌání rá Pablo. 13Ta uu̱ diko cháá ka̱ kúú ta̱a ni̱ ka̱ndo̱o kee dión. 14Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ sáꞌano, dá ni̱ kaa ra̱:

―Nduꞌu̱ kúú ra̱ ni̱ xi̱ꞌo mií ña̱ kuu ndu̱, chi̱ o̱ kásáꞌan taꞌon ndu ta ni o̱ kóꞌo ndu ta̱kui̱í nda̱ kandeé ndú kaꞌání ndú Pablo. 15Ta viti, koꞌo̱n mií ní xíꞌín ta̱ néꞌe choon ñoo yo̱ kaꞌa̱n ní xíꞌín ta̱a dándáki soldado ñoó ña̱ ná kandaka ra Pablo kii ra noo̱ ní taa̱n, ta kee ní ña̱ keyíko̱ cháá ka̱ ní saꞌa̱ rá, kaa ní xíꞌín rá. Ta nduꞌu̱ kúú ra̱ kandei nduu kaꞌání ñaá tá sa̱ kuaꞌa̱n kuyati ra kasandaá ra̱ ―kaá ra̱.

16Tído tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini daxi̱ Pablo ña̱ dión ndátóꞌón kueꞌé ta̱a ñoó, dá ni̱ kee xi kuaꞌa̱n xi̱ veꞌe noo̱ ndéi soldado. Dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon xi xíꞌín Pablo táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndátóꞌón rá. 17Dá ni̱ kana Pablo iin soldado néꞌe choon ñoó. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kee ní ña̱ mani̱ kandaka ní tayií lóꞌo̱ yóꞌo ná koꞌo̱n xi̱ no̱ó ta̱a dándáki ndoꞌó, chi̱ ió iin ña̱ꞌa kaꞌa̱n xi̱ xíꞌín rá ―kaá na̱.

18Dá ndáka ñaá rá ni̱ saꞌa̱n ra̱ no̱ó ta̱a dándáki ñaá ñoó. Dá ni̱ kaa ra̱:

―Pablo, táꞌa̱n ra̱ nákaa̱ veꞌe ka̱a yóꞌo, ni̱ kana ra yuꞌu̱, ta ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱í ña̱ ná kandakai tayií lóꞌo̱ yóꞌo kii xi noo̱ mií ní, chi̱ ió ña̱ kaꞌa̱n xi̱ xíꞌín ní ―kaá ra̱.

19Dá ni̱ tiin ta̱a ñoó ndáꞌa̱ tayií lóꞌo̱ ñoó. Dá ni̱ taó xóo ñaá rá. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndí ki̱án kaꞌa̱n yo̱ꞌó xíꞌín yuꞌu̱, kóno̱n?

20Dá ni̱ kaa xi̱:

―Ni̱ ka̱ndo̱o ta̱ Israel ña̱ kasaa̱ ra̱ taa̱n kueí ndaꞌí ra̱ noo̱ ní ña̱ kandaka ní Pablo koꞌo̱n ní no̱ó ta̱ néꞌe choon Israel, dá kee ra ña̱ keyíko̱ cháá ka̱ ra̱ saꞌa̱ ná, kaa ra̱. 21Tído, o̱ sa̱ kándísa ní, chi̱ uu̱ diko cháá ka̱ ta̱a kañoꞌo de̱ꞌé íchi̱ kandati ra kaꞌání rá Pablo, chi̱ ni̱ xi̱ꞌo ra mií rá ña̱ o̱ kásáꞌan ra ta ni ta̱kui̱í o̱ kóꞌo ra nda̱ kandeé rá kaꞌání ñaá rá. Ta viti ndéi nduu ra̱ ndáti ra ná kande̱ꞌá ndi kaa mií ní ―kaá xi̱.

22Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon noo̱ xí kuaꞌa̱n nóꞌo̱ xí, ta ni̱ kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín xí ña̱ o̱ sa̱ kóo ini xi̱ kaꞌa̱n xi̱ xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu ña̱ ni̱ na̱kani xi xíꞌín rá.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌanda ta̱a dándáki soldado choon ña̱ koꞌo̱n Pablo noo̱ iin ta̱ néꞌe choon káꞌano naní Félix

23Dá ni̱ kana ra uu̱ soldado néꞌe choon. Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon noo̱ ro̱ón ña̱ ná kenduu ra̱ uu̱ ciento soldado koꞌo̱n sáꞌá, xíꞌín oni̱ diko uxi̱ ka̱ ra̱ ná kakuu ta̱ kandodó kuéi̱, xíꞌín uu̱ ciento ka̱ ra̱ ná kakuu ta̱ kaneꞌe kúxi̱ koꞌo̱n ra̱, ta ná kana ra ka̱ ii̱n sa̱kuaá koꞌo̱n ra̱ ñoo Cesarea. 24Dá ni̱ saꞌanda taꞌani ra choon ña̱ ná kenduu taꞌani ro̱ón iin kuéi̱ kanóo Pablo koꞌo̱n na̱, ta ná kandaka ñaá rá koꞌo̱n ra̱ noo̱ iin ta̱ néꞌe choon káꞌano naní Félix, kaá ra̱.

25Dá ni̱ taa ra iin tuti kaneꞌe soldado koꞌo̱n ra̱, ta diꞌa kaáa̱n: 26“Yuꞌu̱ kúú Claudio Lisias, ta táai tuti yóꞌo ko̱saa̱ noo̱ ní, Félix. Mií ní kúú iin ta̱a ndáya̱ꞌi, ta káꞌi̱n ndisáꞌán xíꞌín ní. 27Ta̱a yóꞌo kúú ra̱ ni̱ tiin ta̱ Israel, ta kuaꞌa̱n ra̱ kaꞌání ñaá rá. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌi̱n xíꞌín soldadoi̱, ta ni̱ da̱káki ñaáí, chi̱ ni̱ ka̱ndaa̱ inii̱ ña̱ ta̱ romano kúú rá. 28Ta sa̱ꞌá ña̱ kóni̱i̱ kandaa̱ inii̱ ndí ki̱án kúú kua̱chi ta̱a yóꞌo, sa̱ꞌá ño̱ó ndákai ra̱ ni̱ saꞌi̱n no̱ó ta̱ néꞌe choon ta̱ Israel. 29Dá ni̱ ka̱ndaa̱ inii̱ ña̱ saꞌa̱ ley mií vá rá dákuío kua̱chi ra̱ ta̱a yóꞌo. Tído ni iin ña̱ꞌa kini ko̱ ní kée ra sa̱ꞌá ña̱ kánian kuu ra̱ o kakaa̱ ra̱ veꞌe ka̱a. 30Tído ni̱ ka̱ndaa̱ inii̱ ña̱ ni̱ nda̱tóꞌón kueꞌé dao ta̱ Israel kaꞌání ñaá rá. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ta̱ndaꞌí ta̱a yóꞌo ko̱saa̱ ra̱ noo̱ ní. Ta ni̱ saꞌanda taꞌani yuꞌu̱ choon no̱ó ta̱a káꞌa̱n kua̱chi saꞌa̱ rá ña̱ ná kakui̱ta ra noo̱ mií ní, dá ná kaꞌa̱n ra̱, ná kande̱ꞌá ndí ki̱án kúú ña̱ kini ni̱ kee ta̱a yóꞌo. Ná kukueé ní.” Dión kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ taa ra.

31Dá ni̱ kee soldado ndáka ra Pablo kuaꞌa̱n ra̱ táto̱ꞌon ni̱ taꞌa̱nda̱ choon noo̱ rá iin ñoo naní Antípatris sa̱kuaá dáá ñóó. 32Dá tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱ ñoó, dá nda̱dá ta̱ kándodó kuéi̱ ñoó kuaꞌa̱n xíꞌín Pablo, dá ni̱ na̱ndió kuéi soldado xíka sáꞌá ñoó kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá veꞌe noo̱ ndéi ra ñoó. 33Dá tá ni̱ saa̱ soldado kándodó kuéi̱ ñoo naní Cesarea, dá ni̱ xi̱ꞌo ra tuti ñoó no̱ó ta̱ néꞌe choon káꞌano naní Félix. Ta ni̱ na̱ki̱ꞌo taꞌani ra Pablo noo̱ rá. 34Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌi ra tuti ñoó, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón rá ndeí ni̱ kaki Pablo. Dá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ kúú ná ta̱ kuendá Cilicia. 35Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Tá ná kasaa̱ ta̱a káꞌa̱n kua̱chi sa̱ꞌo̱n, nda̱ daá ná kueídóꞌi noo̱ káꞌo̱n ―kaá ra̱.

Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon noo̱ soldado ña̱ ná nachiꞌi ra Pablo noo̱ kúú veꞌe chóon naní Herodes, ta ná kandaa va̱ꞌa ñaá rá.