Search form

Hechos 23:14

14Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ sáꞌano, dá ni̱ kaa ra̱:

―Nduꞌu̱ kúú ra̱ ni̱ xi̱ꞌo mií ña̱ kuu ndu̱, chi̱ o̱ kásáꞌan taꞌon ndu ta ni o̱ kóꞌo ndu ta̱kui̱í nda̱ kandeé ndú kaꞌání ndú Pablo.