Search form

Hechos 23:17

17Dá ni̱ kana Pablo iin soldado néꞌe choon ñoó. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kee ní ña̱ mani̱ kandaka ní tayií lóꞌo̱ yóꞌo ná koꞌo̱n xi̱ no̱ó ta̱a dándáki ndoꞌó, chi̱ ió iin ña̱ꞌa kaꞌa̱n xi̱ xíꞌín rá ―kaá na̱.