Search form

Hechos 23:6

6Kúú ni̱ ka̱tóni̱ ini Pablo ña̱ dao ta̱a ni̱ na̱taka ñoó kúú ta̱a saduceo, ta dao ka̱ ra̱ kúú ta̱a fariseo. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá:

―Ñani, yuꞌu̱ kúú ta̱a fariseo. Ta kúúí de̱ꞌe iin ta̱a fariseo. Ta chínóo kua̱chi ndo̱ yuꞌu̱ chi̱ ió ta̱ndeé iní noo̱í ña̱ nataki na̱ ni̱ xiꞌi̱.