Search form

Hechos 23:9

9Ta ndidaá kúú rá ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú. Dá ni̱ nda̱kuei dao ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés, táꞌa̱n ra̱ kúú taꞌani kuendá ta̱ fariseo. Dá ni̱ kaa ra̱:

―Ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa kini ko̱ ní kée ta̱a yóꞌo, chi̱ ndá ndi kuu ni̱ kaꞌa̱n iin espíritu o iin ángel xíꞌín rá. Sa̱ꞌá ño̱ó ná dáꞌa ni na̱á yo̱ xíꞌín Ndios ―kaá ra̱.