Search form

Hechos 24

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaꞌa̱n kua̱chi ta̱ Israel saꞌa̱ Pablo

1Dá tá ni̱ ya̱ꞌa oꞌo̱n kuu̱, dá ni̱ ka̱sáa̱ ta̱ duti̱ kúú no̱ó naní Ananías ñoo Cesarea ñoó xíꞌín dao ka̱ ta̱ sáꞌano Israel, xíꞌín iin ta̱a ti̱ꞌa kaꞌa̱n naní Tértulo. Dá ni̱ sa̱ kui̱ta ra no̱ó ta̱ néꞌe choon káꞌano ñoó kaꞌa̱n kua̱chi ra saꞌa̱ Pablo. 2Dá tá ni̱ kana ra Pablo ni̱ saa̱ na̱, dá ni̱ ka̱sáꞌá káꞌa̱n kua̱chi ta̱ naní Tértulo ñoó saꞌa̱ ná no̱ó ta̱ néꞌe choon ñoó, ta kaá ra̱:

―Ta xíꞌín mií ní ndéi va̱ꞌa nduꞌu̱, ta kua̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa kée ní xíꞌín ñoo ndu̱ sa̱ꞌá ña̱ ió ña̱xintóni̱ ní. 3Chi̱ iin na̱ káꞌano kúú mií ní, Félix, ta daá kuití vá náki̱ꞌo nduꞌu̱ ndivéꞌe noo̱ ní saꞌa̱ ndidaá ña̱ va̱ꞌa kée ní xíꞌín ndú ndeí kúú míí vá. 4Tído ko̱ kóni̱ ndu̱ kandaa ndu̱ cháá ka̱ tiempo ní, sa̱ꞌá ño̱ó seí ndaꞌí ndu̱ noo̱ ní ña̱ kueídóꞌo ní yuꞌu̱ iin tóó víꞌí sa̱ꞌá ña̱ kúú ní iin ta̱a va̱ꞌa ini. 5Ni̱ na̱níꞌi̱ ndú ña̱ ta̱a yóꞌo kúú táto̱ꞌon iin kueꞌe̱ nákaa̱ ñoo nduꞌu̱, chi̱ xíonoo ra saꞌándá táꞌan ra na̱ Israel ndéi iin níí kúú ñayuú. Ta ta̱a yóꞌo taꞌani kúú ra̱ íin noo̱ saꞌándá choon no̱ó ra̱ kúú kuendá ta̱ nazareno. 6Ta ni̱ kaꞌán rá ña̱ ku̱ꞌu ra koni xíxi ra veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ndu. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ tiin ñaá nduꞌu̱, ta kuaꞌa̱n ndu̱ keyíko̱ ndu̱ saꞌa̱ rá táto̱ꞌon ki̱ꞌo dándáki ley ndu̱. 7Tído ni̱ ka̱sáa̱ ta̱a dándáki soldado naní Lisias xíꞌín kua̱ꞌá nda̱ꞌo soldado ra̱, ta ni̱ xi̱o ndaa ñaá rá ndáꞌa̱ nduꞌu̱. 8Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná kii na̱ káꞌa̱n kua̱chi saꞌa̱ Pablo noo̱ mií ní. Sa̱ꞌá ño̱ó ndéi ndu yóꞌo viti. Tá ndato̱ꞌón mií ní ra̱, dá kandaa̱ va̱ꞌa ini ní ña̱ ndaa̱ va kía̱n káꞌa̱n ndu̱ saꞌa̱ rá ―kaá ra̱.

9Ta ni̱ kaꞌa̱n taꞌani ndidaá ka̱ ta̱ Israel ndéi ñoó ña̱ ki̱ꞌo dión kíán.

Xíꞌo Pablo kuendá noo̱ Félix sa̱ꞌá ña̱ ndóꞌo na

10Dá ni̱ da̱kúu ta̱ néꞌe choon káꞌano ñoó ndáꞌa̱ rá noo̱ Pablo, dá ná kaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ kaa na̱:

―Náꞌá yuꞌu̱ ña̱ sa̱ ió kua̱ꞌá nda̱ꞌo kuia̱ nákaa̱ ní kéyíko̱ va̱ꞌa ní ñoo ndu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó kádii̱ inii̱ viti íiin xíꞌoi kuendá noo̱ ní sa̱ꞌá ña̱ ndóꞌi. 11Ta kuu va ndato̱ꞌón ní dao ka̱ ña̱yuu, dá ná kandaa̱ va̱ꞌa ini ní ña̱ sa̱ io uxi̱ uu̱ kuu̱ ni̱ saꞌi̱n ñoo Jerusalén ni̱ sa̱ ndaño̱ꞌi Ndios. 12Ta ko̱ ní nátiin na yuꞌu̱ chídáó táꞌin xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ndu. Ta ni ko̱ ní nátiin na yuꞌu̱ nákaa̱i̱ dána̱á táꞌin ña̱yuu ini ni iin veꞌe noo̱ nátaka na̱, ta ni iin ka̱ xíán ñoo Jerusalén. 13Ta o̱ kúu taꞌon kendaa̱ ra̱ ña̱ káꞌa̱n kua̱chi ra saꞌa̱ yúꞌu̱ viti.

14’Tído yóꞌo kásto̱ꞌin xíꞌín ní ña̱ yuꞌu̱ kúú na̱ xíka íchi̱ Jesús, táꞌa̱n ña̱ chínaní ta̱a yóꞌo kúú ña̱ ko̱ váꞌa. Ta ki̱ꞌo dión ndáño̱ꞌo yuꞌu̱ Ndios, na̱ ni̱ sa̱ ndaño̱ꞌo na̱ veꞌi ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá, chi̱ kándísa yuꞌu̱ ndidaá kúú choon saꞌándá ley xíꞌín ña̱ ni̱ taa profeta nda̱ rá sa̱ naꞌá. 15Chi̱ ió ta̱ndeé iní yuꞌu̱ ña̱ kee Ndios ña̱ ni̱ kaa na̱ kee na, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ió taꞌani ta̱ndeé iní no̱ó ta̱a yóꞌo. Chi̱ kándísa yuꞌu̱ ña̱ dánátaki Ndios na̱ ni̱ xiꞌi̱, mií ná va̱ꞌa na o mií ná kini na. 16Sa̱ꞌá ño̱ó daá kuití vá ndíꞌi inii̱ koo vii ña̱xintóni̱í noo̱ Ndios xíꞌín no̱ó ña̱yuu.

17’Tído tá ni̱ ya̱ꞌa dao kuia̱ ni̱ xi̱onoo yuꞌu̱ dao ka̱ xíán, dá ni̱ na̱ndió ko̱oi ñooi̱ chindeéí na̱ kúndaꞌí xíꞌín cháá di̱ꞌón, ta doko̱í kíti̱ noo̱ Ndios. 18Ta nákaa̱i̱ kéei ña̱ yóꞌo, ta kúú ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱ Israel ni̱ kii chí kuendá Asia diꞌa, ta ni̱ tiin ra yuꞌu̱ ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ndu nákaa̱i̱ ndúvii miíí noo̱ Ndios táto̱ꞌon ki̱ꞌo saꞌándá ley choon. Tído ko̱ ta̱ꞌón ña̱yuu kuáꞌa̱ ñóꞌo xíꞌín yuꞌu̱, ta ko̱ nákaa̱i̱ dána̱á táꞌin ña̱yuu. 19Sa̱ꞌá ño̱ó kánian kii ta̱a ñoó kuita ra noo̱ mií ní, dá ná kaꞌa̱n kua̱chi ra saꞌa̱ yúꞌu̱ noo̱ mií ní tá ndáa ña̱ꞌa ndóꞌo ra xíꞌíín. 20O ná kaꞌa̱n ta̱a ndéi yóꞌo ná nde̱ꞌá ndí ki̱án kúú iin kua̱chi yuꞌu̱ ni̱ na̱níꞌi̱ rá tá ni̱ sa̱ íii̱n no̱ó ta̱ néꞌe choon ñoo ndu̱. 21Ta ndá ndi kuu kua̱chi ni̱ ya̱ꞌa yuꞌu̱ ni̱ keei kíán ña̱ ni̱ꞌi ni̱ kaꞌi̱n tá ni̱ sa̱ káa̱i̱ tein mií rá ñoó, chi̱ ni̱ kaꞌi̱n diꞌa: “Sa̱ꞌá ña̱ kándísa yuꞌu̱ ña̱ nataki na̱ ni̱ xiꞌi̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ chi̱nóo kua̱chi ndó yuꞌu̱ viti”, ni̱ kaai̱ xíꞌín rá ―kaá na̱.

22Ta sa̱ náꞌá va̱ꞌa va Félix ñoó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kuaꞌa̱n saꞌa̱ íchi̱ Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó, tá ni̱ ndiꞌi ni̱ seídóꞌo ra ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Pablo, dá ni̱ chi̱tuu tóó ra ta̱ndóꞌó na̱. Dá ni̱ kaa ra̱:

―Tá ná kasaa̱ ta̱a dándáki soldado naní Lisias, nda̱ daá ví, dá kandaa̱ inii̱ nde̱ꞌá ndi kuaꞌa̱n ta̱ndóꞌó ndo̱ ―kaá ra̱.

23Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon no̱ó ta̱a ndaá Pablo ña̱ ná kandaa va̱ꞌa ñaá rá. Tído ni̱ kaꞌa̱n ra̱ ña̱ ná konó rá kee Pablo dao ña̱ꞌa, ta ná konó taꞌani ra ku̱ꞌu ta̱ xíonoo xíꞌín ná koto niꞌini ñaá rá, kaá ra̱.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Pablo noo̱ Félix

24Dá tá ni̱ ya̱ꞌa dao kuu̱ ñoó, dá ni̱ ka̱sáa̱ Félix xíꞌín ñadiꞌí ra̱ naní Drusila, ña̱ kúú ñáꞌa̱ Israel. Dá ni̱ kana ra Pablo. Dá ni̱ seídóꞌo ra ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ ndi dándáki ña̱ kándéé iní yo̱ Jesucristo. 25Ta ni̱ kaꞌa̱n taꞌani Pablo ña̱ kánian kee yó ña̱ ndaa̱, ta kánian chituu ini yo̱ kee yó ña̱ kini. Ta ni̱ kaꞌa̱n taꞌani na ña̱ kasandaá iin kuu̱ keyíko̱ ndaa̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱yuu. Kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo Félix. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Kuaꞌán viti, dá tá ná nono̱í, dá kana tukui yo̱ꞌó kasaa̱o̱n ―kaá ra̱.

26Tído ndáti ra ña̱ ki̱ꞌo Pablo cháá di̱ꞌón noo̱ rá, dá dáyaa̱ ñaá rá, káꞌán rá. Sa̱ꞌá ño̱ó tóó tóó sa̱ kana ñaá rá sa̱ nda̱tóꞌón xíꞌín rá. 27Dá tá ni̱ ya̱ꞌa uu̱ kuia̱, dá ni̱ keta Félix noo̱ choon néꞌe ra. Dá ni̱ ndu̱ꞌu ta̱a naní Porcio Festo kúú rá ta̱ néꞌe choon káꞌano ñoó. Ta sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ Félix kando̱o va̱ꞌa ra no̱ó na̱ Israel, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱nkoo ra Pablo nákaa̱ na̱ veꞌe ka̱a.