Search form

Hechos 24:22

22Ta sa̱ náꞌá va̱ꞌa va Félix ñoó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kuaꞌa̱n saꞌa̱ íchi̱ Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó, tá ni̱ ndiꞌi ni̱ seídóꞌo ra ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Pablo, dá ni̱ chi̱tuu tóó ra ta̱ndóꞌó na̱. Dá ni̱ kaa ra̱:

―Tá ná kasaa̱ ta̱a dándáki soldado naní Lisias, nda̱ daá ví, dá kandaa̱ inii̱ nde̱ꞌá ndi kuaꞌa̱n ta̱ndóꞌó ndo̱ ―kaá ra̱.