Search form

Hechos 24:8

8Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná kii na̱ káꞌa̱n kua̱chi saꞌa̱ Pablo noo̱ mií ní. Sa̱ꞌá ño̱ó ndéi ndu yóꞌo viti. Tá ndato̱ꞌón mií ní ra̱, dá kandaa̱ va̱ꞌa ini ní ña̱ ndaa̱ va kía̱n káꞌa̱n ndu̱ saꞌa̱ rá ―kaá ra̱.