Search form

Hechos 25

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaa Pablo xíꞌín ra̱ naní Festo

1Dá ni̱ na̱tiin Festo choon kakuu ra ta̱ néꞌe choon káꞌano. Dá tá ni̱ ya̱ꞌa oni̱ kuu̱, dá ni̱ keta ra ñoo Cesarea ñoó kuaꞌa̱n ra̱ ñoo Jerusalén. 2Tá ni̱ saa̱ ra̱ ñoó, dá ni̱ na̱tuu yati ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱a néꞌe choon no̱ó na̱ Israel. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá káꞌa̱n kua̱chi ra saꞌa̱ Pablo noo̱ Festo. 3Dá ni̱ xika̱ ra̱ ña̱ mani̱ noo̱ Festo ña̱ ná tandaꞌá rá Pablo kii na ñoo Jerusalén. Ta ña̱ yóꞌo ni̱ xika̱ ra̱ chi̱ sa̱ ni̱ nda̱tóꞌón kueꞌé ra̱ ña̱ kaꞌání rá Pablo íchi̱. 4Dá ni̱ kaa Festo:

―Nákaa̱ Pablo veꞌe ka̱a ñoo Cesarea. Tído yachi̱ va noꞌi̱. 5Sa̱ꞌá ño̱ó ná koꞌo̱n dao ta̱a kúú kuendá mií ndó xíꞌín yuꞌu̱ ñoo Cesarea. Tá ió iin ña̱ꞌa ni̱ ya̱ꞌa ra ni̱ kee ra, dá kía̱n kuu kaꞌa̱n kua̱chi ndó saꞌa̱ rá ñoó.

6Dá ni̱ ka̱ndo̱o Festo ni̱ sa̱ io ra̱ ñoo Jerusalén xíꞌín ta̱a ñoó táto̱ꞌon ona̱ o uxi̱ kuu̱. Dá ni̱ na̱ndió ko̱o ra kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá ñoo Cesarea. Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ na̱ko̱o ra noo̱ téi̱ noo̱ koo ra kaꞌanda ra̱ choon. Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ kuaka ra Pablo kasaa̱ na̱. 7Tá ni̱ saa̱ Pablo ni̱ sa̱ kuíi̱n na̱ noo̱ ió ra̱, dá ni̱ na̱tuu yati ta̱ Israel, táꞌa̱n ra̱ ni̱ kii ñoo Jerusalén. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá dákuío ra Pablo kua̱ꞌá nda̱ꞌo kua̱chi kini. Tído ko̱ ní niꞌi̱ taꞌon ra ndi kee ra, dá kando̱o ndaa̱ ña̱ káꞌa̱n ra̱.

8Dá ni̱ ka̱sáꞌá Pablo chindeé ná mií ná, ta kaá na̱:

―Ko̱ ní ya̱ꞌi noo̱ ni iin ley nduꞌu̱, na̱ Israel, ta ni ko̱ ní xiní xíxii veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ndu, ta ni noo̱ ley César, ta̱ néꞌe choon káꞌano cháá ka̱, ko̱ ní ya̱ꞌi ―kaá na̱.

9Tído kóni̱ Festo kando̱o va̱ꞌa ra no̱ó ta̱ Israel. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ nda̱to̱ꞌón rá Pablo:

―¿Á nátaꞌan ni ino̱n koꞌo̱ ñoo Jerusalén, ta ñoó ná keyíko̱i̱ sa̱ꞌo̱n? ―kaá ra̱.

10Dá ni̱ kaa Pablo:

―Sa̱ íin va yuꞌu̱ noo̱ mií ní, ta néꞌe ní choon ni̱ kee César. Ta yóꞌo va kúú noo̱ kánian keyíko̱ ní sa̱ꞌí. Chi̱ sa̱ náꞌá va̱ꞌa ní ña̱ ni iin tóꞌón ña̱ kini ko̱ ní ya̱ꞌi keei xíꞌín na̱ ñooi̱, na̱ Israel. 11Chi̱ tá ní ya̱ꞌi keei iin kua̱chi kini, ña̱ kánian kuui̱, dá kía̱n iói̱ ña̱ kuui̱ sa̱ꞌán. Tído ni iin tóꞌón kua̱chi, ña̱ dákuío ta̱a yóꞌo yuꞌu̱, ko̱ kúú ña̱ ndaa̱, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ íin taꞌon kuu naki̱ꞌo yuꞌu̱ noo̱ ndáꞌa̱ rá. Sa̱ꞌá ño̱ó xíka̱i̱ noo̱ ní ña̱ va̱ꞌa ka̱ mií César ná keyíko̱ sa̱ꞌí ―kaá Pablo.

12Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ nda̱tóꞌón Festo xíꞌín ta̱a káꞌa̱n niꞌini noo̱ rá, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Pablo:

―Ni̱ xika̱ miíón ña̱ keyíko̱ César sa̱ꞌo̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó tandaꞌí yo̱ꞌó koꞌo̱n noo̱ rá, tá dáá ―kaá ra̱.

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ kaꞌa̱n Pablo xíꞌín rey Agripa

13Dá tá ni̱ ya̱ꞌa cháá kuu̱ ñoó, dá ni̱ ka̱sáa̱ iin rey naní Agripa xíꞌín ñadiꞌí ra̱ naní Berenice ñoo Cesarea, chi̱ ni̱ ka̱sáa̱ ra̱ kaꞌa̱n ra̱ ndisáꞌán xíꞌín Festo. 14Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ sa̱ ndei na kuaꞌa̱ vá kuu̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱kani Festo xíꞌín rey ñoó sa̱ꞌá ña̱ ndóꞌo Pablo, ta kaá ra̱:

―Ni̱ da̱nkoo Félix iin ta̱a nákaa̱ ra̱ veꞌe ka̱a yóꞌo. 15Dá tá ni̱ saꞌi̱n ñoo Jerusalén, dá ni̱ kaꞌa̱n kua̱chi ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ sáꞌano no̱ó na̱ Israel sa̱ꞌá ta̱a ñoó, ta ni̱ xika̱ ra̱ ña̱ ná kaꞌandai̱ choon ña̱ ná kuu ra̱. 16Dá ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín rá ña̱ ko̱ óon taꞌon kaꞌání ta̱a néꞌe choon romano iin ta̱a tá ko̱ ñáꞌa̱ ná kuita na̱ káꞌa̱n kua̱chi saꞌa̱ rá noo̱ rá, dá kía̱n kuu chindeé rá mií rá no̱ó kua̱chi dákuío ñaá ná, ni̱ kaai̱ xíꞌín rá. 17Sa̱ꞌá ño̱ó tá ni̱ ka̱sáa̱ ta̱ Israel ñoo yóꞌo, ta ko̱ ní sá ndati taꞌon yuꞌu̱, chi̱ tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, kúú ni̱ na̱ko̱oi noo̱ téi̱ kaꞌandai̱ choon. Dá ni̱ saꞌandai̱ choon ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ kuaka ra ta̱a naní Pablo ñoó kasaa̱ ra̱ noo̱í. 18Dá ni̱ na̱kui̱ta ta̱ Israel káꞌa̱n kua̱chi ra sa̱ꞌá ta̱a ñoó. Tído ko̱ ní káꞌa̱n taꞌon ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndáti yuꞌu̱ chinóo kua̱chi ñaá rá. 19Chi̱ sa̱va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n kua̱chi ra saꞌa̱ kúú ley mií rá. Ta káꞌa̱n taꞌani ra saꞌa̱ iin ta̱a naní Jesús, iin ra̱ ni̱ xiꞌi̱, tído Pablo kúú ra̱ kaá ña̱ takí va Jesús ñoó. 20Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní niꞌi̱ taꞌon yuꞌu̱ ndi koo keyíko̱i̱ sa̱ꞌá ta̱a ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ nda̱to̱ꞌín ra̱, nde̱ꞌá á kándía ra koꞌo̱n ra̱ ñoo Jerusalén keyíko̱i̱ saꞌa̱ rá sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo, ni̱ kaai̱ xíꞌín rá. 21Tído ni̱ xika̱ ra̱ ña̱ mií César Augusto ná keyíko̱ saꞌa̱ rá. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌandai̱ choon ña̱ ná kakaa̱ ii̱ rá veꞌe ka̱a nda̱ ná kasandaá kuu̱ tandaꞌí ra̱ koꞌo̱n ra̱ noo̱ César ñoó ―kaá Festo xíꞌín rey Agripa.

22Dá ni̱ kaa rey Agripa xíꞌín Festo:

―Kóni̱ taꞌani yuꞌu̱ kueídóꞌi to̱ꞌon káꞌa̱n ta̱a ñoó.

Dá ni̱ kaa Festo:

―Taa̱n, dá kueídóꞌo ní ña̱ kaꞌa̱n ra̱ ―kaá ra̱.

23Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ ka̱sáa̱ rey Agripa xíꞌín ñadiꞌí ra̱ naní Berenice veꞌe noo̱ saꞌándá Festo choon, ta ndíxi na dáꞌo̱n táyíí ndáa. Dá ni̱ ku̱ꞌu ra ini veꞌe xíꞌín ndidaá ta̱a dándáki soldado, xíꞌín ndidaá ta̱a ndáya̱ꞌi ñoo Cesarea. Dá ni̱ saꞌanda Festo choon ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ kuaka ra Pablo kasaa̱ na̱ noo̱ rá. 24Dá ni̱ kaa ra̱:

―Mií ní, rey Agripa, xíꞌín ndidaá ní mií ní, na̱ ni̱ na̱taka ndéi yóꞌo viti xíꞌín nduꞌu̱. Ta ta̱a íin yóꞌo, kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ Israel ndéi ñoo Jerusalén xíꞌín na̱ ndéi ñoo yóꞌo káꞌa̱n kua̱chi saꞌa̱ rá noo̱ yúꞌu̱. Ta ko̱ sá tuu na ña̱ káyuꞌú ná ña̱ kánian kuu ra̱. 25Tído ni iin tóꞌón ña̱ kini ko̱ ní nániꞌi̱ yuꞌu̱ ni̱ kee ra ña̱ kánian kuu ra̱. Tído ni̱ xika̱ mií rá ña̱ César Augusto keyíko̱ saꞌa̱ rá. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ chi̱kaa̱ inii̱ ña̱ tandaꞌí ra̱ koꞌo̱n ra̱. 26Tído ko̱ níꞌi̱ taꞌon yuꞌu̱ ndí ki̱án taai sa̱ꞌá ta̱a yóꞌo koꞌa̱n no̱ó na̱ kúú satoꞌo yo̱ César. Sa̱ꞌá ño̱ó chíkani yuꞌu̱ ra̱ noo̱ ndidaá mií ní, na̱ ndéi yóꞌo, xíꞌín noo̱ mií ní, rey Agripa, dá ndato̱ꞌón va̱ꞌa ní ra̱, dá naniꞌi̱ yuꞌu̱ ndí ki̱án kúú kua̱chi ra chinóoi noo̱ tuti ñoó. 27Chi̱ ko̱ váꞌa taꞌon keei tá ná tandaꞌí iin ta̱a nákaa̱ veꞌe ka̱a koꞌo̱n ra̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon káꞌano xía̱n nani ko̱ó kua̱chi ra̱ koꞌo̱n xíꞌín rá ―kaá ra̱.