Search form

Hechos 25:13

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ kaꞌa̱n Pablo xíꞌín rey Agripa

13Dá tá ni̱ ya̱ꞌa cháá kuu̱ ñoó, dá ni̱ ka̱sáa̱ iin rey naní Agripa xíꞌín ñadiꞌí ra̱ naní Berenice ñoo Cesarea, chi̱ ni̱ ka̱sáa̱ ra̱ kaꞌa̱n ra̱ ndisáꞌán xíꞌín Festo.